Bestemmingsplan aanpassen

Algemeen

In een bestemmingsplan staat beschreven hoe de stukken grond in de gemeente gebruikt worden. Er is bijvoorbeeld in geregeld of er laagbouw of hoogbouw staat, of er een school staat of moet komen of dat er tuinen liggen.

U kunt verzoeken een bestemmingsplan te wijzigen als u de grond anders wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat. Bijvoorbeeld als u wilt gaan bouwen of verbouwen. Dien hiervoor een verzoek in bij de gemeente.

Hoe het werkt

Een verzoek om een bestemmingsplan te wijzigen kunt u doen bij een bestaand bestemmingsplan. Dit wordt ook wel een principeverzoek genoemd. Ook voordat het bestemmingsplan definitief is, kunt u al een verzoek doen om het te wijzigen. Dit doet u door een zienswijze in te dienen als het bestemmingsplan ter inzage is gelegd.

Het vaststellen van een bestemmingsplan

 • Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende 6 weken in het gemeentehuis ter inzage gelegd. In een huis-aan-huis blad staat dit van te voren aangekondigd. U kunt in deze periode het plan inzien en bij de gemeenteraad uw mening (zienswijze) mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Tevens is het plan via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien;
 • Na deze inzageperiode stelt de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vast (de gemeente kan van deze termijn afwijken);
 • Vervolgens moet de gemeente het plan opnieuw 6 weken ter inzage leggen. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien u uw mening bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
 • Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van 6 weken, waarin het plan ter inzage ligt, is verstreken.

Uitwerkingsplan, wijzigingsplan

 • Voor kleinere wijzigingen kunnen burgemeester en wethouders een uitwerkings- of wijzigingsplan opstellen;
 • Een ontwerp uitwerkings- of wijzigingsplan wordt gepubliceerd. Als belanghebbende (bouwgegadigde, eigenaar, gebruiker van de grond of omwonende) kunt u uw zienswijze indienen;
 • De gemeente stelt vervolgens het uitwerkings- of wijzigingsplan vast, waarbij de ingebrachte zienswijzen worden betrokken;
 • Tegen het besluit van de gemeente kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt tegen de weigering om een uitwerking of wijziging vast te stellen bezwaar en beroep indienen.

Nieuwe bestemmingsplannen kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het inzien van alle bestemmingsplannen, dus ook die nog niet zijn gedigitaliseerd, kunt u een afspraak maken met ons bouwloket door op bovenstaande knop 'Afspraak maken' te klikken.

Wat u nodig hebt

Geef de gemeente documenten die duidelijk maken waarom u het bestemmingsplan wilt veranderen, zoals:

 • Omschrijving van bouwplannen;
 • Bouwtekeningen (oude en nieuwe situatie);
 • Situatietekeningen en/of plattegrond.

Goed om te weten

Iedereen die er belang bij heeft kan vragen een bestemmingsplan aan te passen. Dit is bijvoorbeeld zo als u in het gebied woont waar het plan over gaat.

U kunt vragen een bestaand bestemmingsplan aan te passen. Maar u kunt ook vragen om een verandering in een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

Tips

Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.

Past de gemeente het bestemmingsplan niet aan? Dan kunt u nog een omgevingsvergunning strijdig gebruik aanvragen. Krijgt u deze vergunning, dan mag u in strijd met het bestemmingsplan de grond toch gebruiken of bebouwen.