Home > Bestuur en organisatie > Bekendmakingen > Mededeling > Aanpassing functieveranderingsbeleid naar wonen 2019 vastgesteld

Aanpassing functieveranderingsbeleid naar wonen 2019 vastgesteld

Dit item is in het archief geplaatst op 19-12-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 oktober 2019 de ‘aanpassing van het functieveranderingsbeleid naar wonen 2019’ heeft vastgesteld.

Het functieveranderingsbeleid naar wonen voorziet in mogelijkheden om bij sloop van een substantiële oppervlakte aan voormalige/vrijkomende agrarische gebouwen (VABs) op een locatie in het buitengebied, op dezelfde locatie een nieuwe woonfunctie te realiseren in bestaande dan wel nieuwe gebouwen. Er wordt een onderscheid gemaakt in verschillende categorieën van functieverandering naar wonen.

In de afgelopen jaren hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding hebben gegeven om het functieveranderingsbeleid naar ‘wonen’ opnieuw tegen het licht te houden. Bezien is waar bijstelling/verruiming van het geldende beleid gewenst is en waar voortzetting van het geldende beleid juist onverminderd wenselijk is.

De op 24 oktober 2019 door de gemeenteraad vastgestelde aanpassing van het functieveranderingsbeleid naar wonen 2019 (waarvan het ontwerp eerder ter inzage heeft gelegen) voorziet in de volgende verruimingen:
- een regeling welke een woongebouw met 2 wooneenheden mogelijk maakt in geval van de sloop van een substantiële oppervlakte aan kassen;
- een verruiming van de salderingsregeling met een extra voordeel daar waar het gaat om sloop van gebouwen met asbestdaken;
- toepassing van een hogere grenswaarde geluid wordt niet op voorhand meer uitgesloten;
- een gebouw dat door een calamiteit teniet is gegaan, kan onder voorwaarden alsnog worden betrokken bij de oppervlakte aan gebouwen waarover de mogelijkheden voor functieverandering worden berekend;
De wijzigingen zijn verwerkt in de eerder op 27 september 2012 vastgestelde notitie ‘Herijking Ruimte voor Vernieuwing in het Buitengebied’. In bestemmingsplannen voor nieuwe functieveranderingsinitiatieven wordt terughoudend omgegaan met de mogelijkheid van vergunningsvrij bouwen. Dit wordt op voorhand niet gefaciliteerd.

De vastgestelde notitie ligt vanaf 7 november 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (locatie Bergvredestraat 10 Didam) en is tevens onderstaand te raadplegen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons