Home > Bestuur en organisatie > Bekendmakingen > Mededeling > Aanpassing functieveranderingsbeleid naar wonen 2019

Aanpassing functieveranderingsbeleid naar wonen 2019

Dit item is in het archief geplaatst op 23-05-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 11 april 2019 gedurende 6 weken voor een ieder (bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam) ter inzage ligt de aanpassingsnotitie ‘Herijking Ruimte voor Vernieuwing in het Buitengebied 2019’ met daarbij de ontwerp wijzigingen in het geldende functieveranderingsbeleid (de beleidsnotitie ‘Herijking Ruimte voor Vernieuwing in het Buitengebied’). De stukken zijn tevens in te zien via www.montferland.info.

De aanpassingsnotitie geeft aan waar het geldende functieveranderingsbeleid naar wonen zoals opgenomen in de beleidsnotitie ‘Herijking Ruimte voor Vernieuwing in het Buitengebied’ uit 2012, wordt aangepast.

Het functieveranderingsbeleid voorziet in mogelijkheden om bij de sloop van een substantiële oppervlakte aan voormalige/vrijkomende agrarische gebouwen (VABs) op een locatie in het buitengebied, op die zelfde locatie een nieuwe woonfunctie of werkfunctie te realiseren. Functieverandering moet bijgedragen aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het buitengebied. Een inrichting volgens het erfprincipe speelt daarbij een belangrijke rol, waarbij de situering en de beeldkwaliteit van de nieuwe gebouwen daarop zijn afgestemd. Ook een goede landschappelijke inpassing en aankleding van het erf in de nieuwe situatie is daarbij belangrijk. In dat kader is functieverandering aan voorwaarden gekoppeld.

In de afgelopen periode hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding hebben het gegeven het functieveranderingsbeleid naar ‘wonen’ opnieuw tegen het licht te houden. Onherroepelijke functieveranderingsplannen welke eerder door de economische crisis niet ten uitvoer werden gebracht, zijn in de afgelopen jaren alsnog in een rap tempo gerealiseerd, waaruit diverse bevindingen en praktijkervaringen naar voren zijn gekomen. Hiernaast is er ook een nieuwe vraag naar functieverandering naar wonen (ook naar betaalbare wooneenheden) ontstaan. Zowel de bevindingen en ervaringen bij de projecten in de afgelopen jaren, maar ook de nieuwe vraag naar functieverandering naar wonen en de vraag om op specifieke punten verruiming aan te brengen hebben aanleiding gegeven het geldende functieveranderingsbeleid naar wonen opnieuw tegen het licht te houden en op onderdelen aan te passen. Ook nieuwe opgaven in het buitengebied zijn daarbij betrokken.

In de aanpassingsnotitie wordt gemotiveerd aangegeven waar enige bijstelling/verruiming van het geldende functieveranderingsbeleid naar wonen zoals opgenomen in de beleidsnotitie ‘Herijking Ruimte voor Vernieuwing in het Buitengebied’ wenselijk wordt geacht. Ook wordt beargumenteerd aangegeven waar (gelet op de behoefte en afstemming met de woningbouw in de kernen) juist voortzetting van het geldende beleid wenselijk is en op welke punten (bijvoorbeeld gelet op het gewenste kwaliteitsbeeld op functieveranderingslocaties) aanpassing niet wenselijk is.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan door ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk een reactie omtrent de ontwerp aanpassingen van het functieveranderingsbeleid naar wonen kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam of via gemeente@montferland.info onder vermelding van ‘inspraak aanpassing functieveranderingsbeleid naar wonen’. Desgewenst kan de reactie ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan via telefoonnummer 0316-291656 daarvoor een afspraak worden gemaakt.


Didam, 10 april 2019


Burgemeester en wethouders van Montferland

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons