Home > Bestuur en organisatie > Bekendmakingen > Mededeling > Afwegingskader voor grootschalige energieopwekking met wind- en zonne-energie

Afwegingskader voor grootschalige energieopwekking met wind- en zonne-energie

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat met ingang van 8 januari 2020 gedurende 6 weken ter inzage ligt het ontwerp ‘afwegingskader voor grootschalige energieopwekking met wind- en zonne-energie’

De gemeente Montferland heeft samen met de andere Achterhoekse gemeenten de ambitie om in 2030 energieneutraal zijn. Dit betekent dat de benodigde energiebehoefte duurzaam moet worden opgewekt. De gemeente wil graag samen met haar inwoners, bedrijven en instellingen werken aan een duurzame energiehuishouding voor de toekomst.

De energietransitie is zowel een ruimtelijke als een maatschappelijke opgave. Het afwegingskader heeft als doel om te zorgen voor een juiste ruimtelijke en maatschappelijke inpassing van grootschalige projecten van windenergie en zonne-energie in de gemeente. Het kader biedt enerzijds bescherming voor inwoners, landschap en natuur en anderzijds duidelijkheid en ruimte voor initiatieven die bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. De voorwaarden die in het kader worden gesteld zijn een aanvulling op de bestaande wettelijke procedures en regelgeving voor het ontwikkelen van een windenergie- dan wel zonne-energieproject.

Het ontwerp afwegingskader ligt vanaf bovengenoemde datum zowel ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (Bergvredestraat 10 te Didam) als bij de receptie van de locatie Gouden Handen (Emmerikseweg 17 te ’s-Heerenberg). Het beleidskader is tevens onderstaand te raadplegen.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan door ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk een reactie omtrent het ontwerp afwegingskader kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam of via gemeente@montferland.info onder vermelding van ‘inspraak afwegingskader’.  

Er vinden twee informatiemarkten over het afwegingskader plaats:
• Dinsdag 14 januari (19:30-21:00) in de centrale hal van het gemeentehuis in Didam.
• Donderdag 16 januari (19:30-21:00) in De Heren van Aswin, Leppestraat 2 te Azewijn.

Voor beide informatiemarkten geldt dat u vrij kunt binnenlopen van 19:30 tot 21:00.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons