Home > Bestuur en organisatie > Bekendmakingen > APV vergunningen > kermis Beek-Loerbeek 2018

kermis Beek-Loerbeek 2018

Dit item is in het archief geplaatst op 20-06-2018.

Verleende vergunning

Evenement    : kermis Beek-Loerbeek 2018

Datum          : 25 augustus 2018 van 19.00 tot 22.30 uur

  26 augustus 2018 van 13.00 tot 00.30 uur

  27 augustus 2018 van 09.00 tot 00.30 uur

  28 augustus 2018 van 10.00 tot 23.00 uur

Locatie          : In- en om het Gildehuis St. Jan, St. Jansgildestraat 31 Beek

Route           : De volgende route wordt gevolgd op zondag 26 augustus 2018 vertrek 13.30 uur:

St. Jansgildestraat, Pastoor van Angerenstraat, St. Martinusstraat, St,. Jansgildestraat,

Meizoenstraat, Den Hamweg, Didamseweg, St. Jangildestraat;

maandag 27 augustus 2018 vertrek 09.00 uur, retour 11.00 uur en

dinsdag 28 augustus 2018 vertrek 10.00 uur retour 12.00 uur

St. Jansgildestraat, St. Martinusstraat aankomst kerk

Verzonden     : 06-06-2018

Rechtsmiddel : bezwaar


Procedures

1. Vragen, stukken inzien of zienswijze indienen?
Heeft u vragen of wilt u de in de openbare bekendmaking genoemde stukken inzien? Wij adviseren u eerst telefonisch contact met ons op te nemen en een afspraak te maken. Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

2. Bent u het niet eens met het besluit?
In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen samen met u het besluit door. Als we er niet uitkomen, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de gemeente of een beroepschrift bij een rechter (zie Rechtspraak). Zorgt u ervoor dat u het bezwaar- of beroepschrift indient binnen zes weken na de dag dat het besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (bijvoorbeeld door toezending aan degene die het besluit heeft aangevraagd). Daarmee voorkomt u dat het niet meer behandeld wordt.

3. Bezwaar
U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de pagina 'Bezwaarmaken' kunt u digitaal uw bezwaarschrift indienen. Hiervoor hebt u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Uw bezwaarschrift stuurt u aan het in de bekendmaking genoemde bestuursorgaan. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders, (heffingsambtenaar, burgemeester of de raad) van de gemeente Montferland. De termijn van indiening van een bezwaarschrift is zes weken en gaat in op de dag nadat het besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (vaak de verzenddatum). Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van: de handtekening en naam van de indiener, de datum, een omschrijving van het aan-gevochten besluit en de gronden van het bezwaar.

4. Beroep
U kunt uw beroepschrift schriftelijk indienen bij de in de bekendmaking genoemde rechter. De termijn van indiening van een beroepschrift is zes weken en gaat in op de dag nadat het besluit is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet voorzien zijn van: de handtekening en naam van de indiener, de datum, een omschrijving van het aangevochten besluit en de gronden van het beroep.

5. Verzoek voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaar- en beroepschrift in behandeling is. Voor sommige zaken duurt die weg te lang, gelet op uw belangen. In spoedeisende gevallen kan dan daarnaast een voorlopige voorziening getroffen worden. U kunt een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, of anders de in de bekendmaking genoemde Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via de website. Daarvoor moet u wel beschikken over een electronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons