Home > Bestuur en organisatie > Bekendmakingen

Bestemmingsplannen ter inzage

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking bestemmingsplan) woningsplitsing Luijnhorststraat 13/13a te Didam

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat met ingang van 2 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage ligt het ontwerpbesluit op de aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning Luijnhorststraat 13/13a te Didam.

Het ontwerpbesluit voorziet in het voornemen om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van de regels van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ door medewerking te verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten:
- Bouwen;
- Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan);
Een (afzonderlijke) verklaring van de gemeenteraad dat zij geen bedenkingen (VVGB) heeft tegen dit voornemen, is voor wat betreft dit project niet vereist.

De aanvraag om omgevingsvergunning voorziet in het treffen van bouwtechnische aanpassingen, waarmee de bestaande gesplitste situatie op de locatie ook aan de bouwtechnische eisen voldoet.

Vanaf 2 mei 2019 kunnen de stukken worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam. Wij adviseren hiervoor een afspraak te maken. De stukken zijn tevens onderstaand te raadplegen.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent de voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan schriftelijk naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen.

Inzagetermijn/zienswijzen: van 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019

Didam, 1 mei 2019

Archief

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons