Home > Bestuur en organisatie > Bekendmakingen

Mededeling

Kennisgeving vaststelling 3e wijziging Welstandsnota gemeente Montferland

Het college van burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat bij raadsbesluit van donderdag 26 november 2015 de 3e wijziging welstandsnota gemeente Montferland is vastgesteld, waarin het gehele grondgebied van de gemeente Montferland is aangewezen als welstandsvrij gebied met uitzondering van de historische kern van ‘s-Heerenberg.

Op grond van artikel 12a van de Woningwet dient de gemeenteraad een welstandsnota vast te stellen.

In het kader van de inspraakprocedure heeft het ontwerp – 3e wijziging welstandsnota gemeente Montferland met bijbehorende kaart vanaf donderdag 2 juli 2015 zes weken ter inzage gelegen, met de mogelijkheid dat ingezetenen en belanghebbenden, overeenkomstig het bepaalde in de inspraakverordening in de gelegenheid zijn gesteld om zijn of haar inspraakreactie tegen de voorgestelde wijziging kenbaar te maken bij de gemeenteraad. 

Tijdens de inspraakprocedure er zes inspraakreacties zijn ingediend deze zijn verwerkt in een schriftelijk eindverslag, dat geen aanleiding heeft gegeven tot aanpassing van het ontwerp.

De 3e wijziging welstandsnota gemeente Montferland treedt officieel in werking op vrijdag
1 januari 2016. Tegen het besluit tot vaststelling van beleid is geen bezwaar en beroep mogelijk.

De welstandsnota kan worden ingezien via de website van de gemeente Montferland www.montferland.info of op het gemeentehuis locatie Didam, Bergvredestraat 10 te Didam.

 
 

‘s-Heerenberg, 26 november 2015

Burgemeester en wethouders van Montferland.

Archief

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons