Home > Bestuur en organisatie > Bekendmakingen

Omgevingsvergunning

Ravenstraat 6 te Didam

Aanvragen omgevingsvergunning

Ravenstraat 6 te Didam, 6942 NJ; het verbreden van de inrit (ontvangen 10-05-2019)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Roncallistraat 22 t/m 36 (even) te Didam

Omgevingsvergunning niet vereist

Roncallistraat 22 t/m 36 (even) te Didam, 6941 BN; het verduurzamen van 8 woningen (verzonden 10-05-2019) Rechtsmiddel: bezwaar

Pittelderstraat te Didam

Aanvragen omgevingsvergunning

Pittelderstraat te Didam 6942; het kappen van een boom (ontvangen 10-05-2019)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Loilseweg 4 te Didam

Verleende omgevingsvergunning

Loilseweg 4 te Didam, 6941 DA; het plaatsen van een schuur (verzonden 14-05-2019) Rechtsmiddel: bezwaar

Voorthuizerweg 16 te Stokkum

Aanvragen omgevingsvergunning

Voorthuizerweg 16 te Stokkum, 7039 CT; het aanleggen van nieuwe landschapselementen (ontvangen 14-05-2019)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Montferlandsestraat 5 te ’s-Heerenberg

Verleende omgevingsvergunning

Montferlandsestraat 5 te ’s-Heerenberg, 7041 CJ; het uitbreiden van het clubgebouw van voetbalvereniging M.v.R. (verzonden 15-05-2019) Rechtsmiddel: bezwaar.

Ravenstraat 6 te Didam

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Ravenstraat 6 te Didam, 6942 NJ; het realiseren van een bijgebouw, hekwerk en poort (verzonden 15-05-2019). Rechtsmiddel: bezwaar

Cedric Mardonstraat 25 te Kilder

Aanvragen omgevingsvergunning

Cedric Mardonstraat 25 te Kilder, 7035 BA; het bouwen van een garage aan de woning (ontvangen 11-05-2019)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking bestemmingsplan) woningsplitsing Luijnhorststraat 13/13a te Didam

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat met ingang van 2 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage ligt het ontwerpbesluit op de aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning Luijnhorststraat 13/13a te Didam.

Het ontwerpbesluit voorziet in het voornemen om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van de regels van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ door medewerking te verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten:
- Bouwen;
- Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan);
Een (afzonderlijke) verklaring van de gemeenteraad dat zij geen bedenkingen (VVGB) heeft tegen dit voornemen, is voor wat betreft dit project niet vereist.

De aanvraag om omgevingsvergunning voorziet in het treffen van bouwtechnische aanpassingen, waarmee de bestaande gesplitste situatie op de locatie ook aan de bouwtechnische eisen voldoet.

Vanaf 2 mei 2019 kunnen de stukken worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam. Wij adviseren hiervoor een afspraak te maken. De stukken zijn tevens onderstaand te raadplegen.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent de voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan schriftelijk naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen.

Inzagetermijn/zienswijzen: van 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019

Didam, 1 mei 2019

Archief

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons