Home > Bestuur en organisatie > Bekendmakingen

Wet Markt en Overheid

Wet Markt en Overheid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland maken bekend dat de raad van de gemeente Montferland in zijn openbare vergadering van 29 januari 2015 heeft vastgesteld dat de volgende economische activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang:

-  verhuren van vastgoed aan maatschappelijke instellingen;
-  verhuren van vastgoed aan sportverenigingen;
-  verhuren van volkstuinen en in bezit nemen (verpachten) van gemeentegrond;
-  huren door de gemeente van ruimten in het Albertusgebouw die volledig
   worden (onder)verhuurd aan een welzijnsorganisatie;
-  verpachten exploitatie kantine sporthal;
-  verhuren van vastgoed aan het filmhuis.

Toelichting:

Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden. Hierdoor is de Mededingingswet aangevuld met specifieke mededingingsregels voor o.a. gemeenten. Het doel hiervan is, kort gezegd, te voorkomen dat gemeenten economische activiteiten ontplooien die oneerlijke concurrentie bieden (concurrentievervalsing) ten opzichte van private marktpartijen. In de Mededingingswet zijn vier “gedragsregels” opgenomen die van toepassing zijn op de economische activiteiten van de gemeente. In artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet is bepaald dat deze “gedragsregels” niet van toepassing op economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang. De gemeenteraad is dan het bevoegde bestuursorgaan te besluiten dat bepaalde economische activiteiten in het algemeen belang plaatsvinden. In dat kader heeft de gemeenteraad op 29 januari 2015 bedoeld besluit genomen.

Rechtsmiddel: bezwaar

Meer informatie vindt u in onderstaand Raadsbesluit. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het cluster Juridische Zaken, telefoonnummer 0316–291311.

Raadsbesluit

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons