Home > Direct regelen > Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

 • Wat het is

  Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Als ouders of verzorgers van het kind kunt u onder bepaalde voorwaarden extra (vakantie)verlof vragen. In uitzonderingsgevallen is ook meer structureel geoorloofd verzuim mogelijk. Dit heet vrijstelling.

   

 • Hoe het werkt

   

  Leerplicht en kwalificatieplicht

  Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

  Verschil leerplicht en kwalificatieplicht

  Ouders of verzorgers van jongeren tussen de 5 en 16 jaar moeten hun kinderen inschrijven op school. Volgens de leerplichtwet moeten jongeren ook echt naar die school gaan. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen en ingeschreven staan op school. Een startkwalificatie is een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma op niveau 2 of hoger.

  Leerplicht begint bij 5 jaar

  Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers (asielzoekers en vreemdelingen). Soms is vrijstelling van de leerplicht mogelijk. Kinderen moeten uiterlijk de 1e dag van de nieuwe maand nadat zij 5 zijn geworden naar school.

  Kinderen van 4 jaar niet leerplichtig

  De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar kinderen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht. U bent dus niet strafbaar als u uw 4-jarige kind thuis houdt. De leerplichtambtenaar kan hier niets tegen doen.

  Leerplicht tot 16 jaar

  De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Als uw kind 16 jaar wordt, dan moet hij of zij het schooljaar dus nog afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als uw kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht ook afgelopen. Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar.

  Kwalificatieplicht: uitgangspunten

  Jongeren tussen 16 en 18 jaar moeten onderwijs volgen tot zij een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is (minimaal) een havo-diploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger.

  De kwalificatieplicht is 1 van de maatregelen van de Rijksoverheid om schooluitval van jongeren tegen te gaan. Ook moet de maatregel de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten. Jongeren moeten de kwalificatieplicht vervullen door volledig dagonderwijs te volgen. Volgt een leerling de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo? Dan kan hij leren en werken combineren.

  De kwalificatieplicht is geregeld in de Leerplichtwet.

  Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?

  Als uw kind vrijgesteld is van de leerplicht, hoeft het niet naar school. Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk. Namelijk vrijstelling voor leerlingen van 5 jaar voor een aantal uren onderwijs. Ook zijn vrijstelling van inschrijving op een school en vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk.

  Vrijstelling kinderen van 5 jaar

  Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Vanaf dat moment moet uw kind de basisschool iedere schooldag bezoeken. Maar is uw kind nog geen 6 jaar? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden. U heeft hiervoor geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

  U kunt de vrijstelling eventueel uitbreiden met 5 extra uren. Voor uitbreiding tot maximaal 10 uur heeft u speciale toestemming van de schooldirecteur nodig. Deze mogelijkheid tot vrijstelling is er alleen voor om overbelasting van uw kind te voorkomen.

  Vrijstelling inschrijving

  Als uw kind leerplichtig is, moet uw kind ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kunt u zich beroepen op een vrijstelling van deze plicht:

  • Psychische en lichamelijke klachten kind

  Uw kind kan op basis van psychische of lichamelijke gronden niet ingeschreven staan op een school. U geeft jaarlijks aan dat u beroep wilt doen op deze vrijstelling. Dit doet u voor 1 juli bij de leerplichtambtenaar in uw woongemeente. U heeft hiervoor een verklaring van een arts of andere deskundige nodig.

  • Bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van buurtscholen

  U heeft bezwaar tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt. U geeft jaarlijks aan dat u beroep wilt doen op deze vrijstelling. Dit doet u voor 1 juli bij de leerplichtambtenaar in uw woongemeente. U geeft hierbij aan dat u beroep doet op vrijstelling vanwege richtingsbedenking. Hiervoor heeft u ook een verklaring nodig.

  • Onderwijs in Duitsland

  Uw kind staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente in de grensstreek maar volgt onderwijs in Duitsland. U moet u elk jaar beroepen op deze vrijstelling. Ook moet u aantonen dat uw kind naar een buitenlandse school gaat.

  • Rondreizen voor baan

  U leidt met uw kind een trekkend bestaan, als kermisexploitant of circusmedewerker. In dit geval krijgt uw kind onder voorwaarden een deel van het jaar een vrijstelling van de leerplicht.

  De vrijstelling geldt steeds voor 1 schooljaar.

  Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

  Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van naar school gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden wanneer een leerling niet naar school hoeft zijn:

  • ziekte;
  • schorsing;
  • een religieuze feestdag;
  • een huwelijk;
  • een begrafenis.

  Ouders en leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim. Bij ziekte moet de schoolhoofd dit op tijd horen. Heeft de leerling een verplichting vanuit zijn geloofsovertuiging? Ook dan moeten de leerling en ouders het schoolhoofd van te voren informeren. Afwezig zijn door een huwelijk of begrafenis mag alleen als het schoolhoofd vooraf toestemming heeft gegeven.

   

  • Ongeoorloofd verzuim is verboden
   • Bij ongeoorloofd verzuim maakt de gemeente onderscheid tussen absoluut en relatief verzuim.
    • Absoluut verzuim betekent dat uw kind niet staat ingeschreven op een school, terwijl het wel leerplichtig is.
    • Relatief verzuim betekent dat uw kind wél staat ingeschreven op een school, maar geregeld afwezig is. Dit kan zijn omdat uw kind spijbelt of omdat u zonder toestemming buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat.

  In het geval van ongeoorloofd verzuim van uw kind kunt u als ouder(s)/ verzorger(s) straf/ geldboete krijgen. Kinderen van 12 jaar of ouder kunnen bij ongeoorloofd verzuim ook zelf straf en/of een geldboete krijgen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons