Home > Direct regelen > Maatschappelijke instellingen, subsidie

Maatschappelijke instellingen, subsidie

 • Wat het is

  Subsidies in de gemeente Montferland worden verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening. De spelregels kunnen worden uitgewerkt in specifieke subsidieregelingen.

  Subsidieregels voor subsidie aan maatschappelijke organisaties (zoals stichtingen en verenigingen) zijn vastgelegd in de volgende subsidieregelingen:

  Bent u een vertegenwoordiger van een vereniging of stichting? Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente subsidie verlenen voor de activiteiten van de betreffende vereniging of stichting.

  Komt uw vereniging of stichting in aanmerking voor subsidie? Meer informatie vindt u onder het kopje 'Hoe het werkt'.

  Subsidieregister

  In dit register kunt u zien welke subsidies tot nu toe verleend zijn en onder welke subsidieregeling. In het register zullen de namen van natuurlijke personen worden vervangen door de titel ‘anoniem’ of ‘particulier’. Dit in verband met de bescherming van de privacy.

  Welke subsidies zijn in 2017 verleend en welke subsidies zijn er tot nu toe voor 2018 verleend?

  Bekijk de (jaarlijkse) subsidies in het openbaar subsidieregister:

  Openbaar subsidieregister 2017 (februari 2018)

  Openbaar subsidieregister 2018 (juli 2018)

 • Hoe het werkt

  Jaarlijks terugkerende subsidies
   

  Wanneer is subsidie mogelijk?

  Subsidie is mogelijk onder bepaalde voorwaarden voor Montferlandse verenigingen die de volgende activiteiten aanbieden:

  Cultuur en ontmoeting:

  • Toneel
  • Zang
  • Dans
  • Muziek
  • Activiteiten ivm koningsdag (oranjeverenigingen)
  • Activiteiten ivm 4 mei herdenking
  • Activiteiten lokale radio / TV
  • Activiteiten oudheidkundige verenigingen
  • Activiteiten zelfstandige filmhuizen
  • Culturele activiteiten speciaal gericht op mensen met een beperking (hiervoor geldt niet dat de vereniging gevestigd moet zijn in Montferland)
  • Vrouwenvereniging

  Ondersteuning bij maatschappelijke participatie:

  • Activiteiten slachtofferhulp
  • Activiteiten gericht op ouderen / senioren
  • EHBO

  Gezonde leefstijl:

  • Basisactiviteiten sportverenigingen (voetbal-, tennis-, zwem-, korfbal-, basketbal-, badminton-, tafeltennis-, volleybal-, gymnastiek/turn-, wieler- en triatlon-, atletiek-, handbal-, en vechtsportvereniging, op basis van statuten gevestigd in Montferland, aangesloten bij een landelijk erkende koepelorganisatie)
  • Activiteiten gehandicaptensportvereniging (vereniging, gevestigd in Montferland, die sport- en beweegactiviteiten organiseert, waar leden met een beperking, afkomstig uit Montferland, lid van zijn)

  Jeugd en onderwijs:

  • Vrijwillig jeugdwerk (zoals scouting, kivada)
  • Randdiensten basisonderwijs (culturele jeugdvorming)

  Eenmalige subsidies

  Voor een eenmalige subsidie kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente.
  Hiervoor is geen standaardformulier beschikbaar. Bij het schriftelijke verzoek dient u in ieder geval het volgende aan te geven:

  • Omschrijving activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt
  • Wanneer vindt / vinden de activiteit(en) plaats
  • Begroting, plan van aanpak

  De aanvraag voor een eenmalige subsidie dient uiterlijk 12 weken voor de aanvang van de te subsidieren activiteiten te worden ingediend bij het college. Dit kunt u doen door bovenstaande informatie te mailen naar gemeente@montferland.info.

  Ondersteuning Leefbaarheidsinitiatieven 2018

  Op basis van deze regeling kunnen de dorpsraden in de kleine kernen van onze gemeente eenmalig een subsidie van € 25.000,-- aanvragen voor nieuwe leefbaarheidsinitiatieven.

  Het gaat daarbij om de kernen Nieuw Dijk, Loil, Braamt, Kilder, Lengel, Azewijn, Stokkum, Beek/Loerbeek en Zeddam.

  Aan de dorpsraden is gevraagd om te inventariseren welke initiatieven passen de doelstelling van de regeling en aan te geven welke initiatieven prioriteit zouden moeten krijgen. De initiatieven moeten wel plaatsvinden in 2018.

  De aanvragen (met bijbehorende bijlagen) kunnen met behulp van het aanvraagformulier worden ingediend. 

  Het aanvraagformulier vindt u aan de rechterkant van deze pagina (groene knop).

  Bijzonderheden/uitzonderingen


  Vaststelling subsidie 2017

  Verenigingen en instellingen die voor het jaar 2017 een jaarlijkse subsidie van de gemeente hebben ontvangen voor activiteiten van de vereniging, met een subsidiebedrag van € 5.000,-- of hoger , dienen op grond van artikel 13 van de ASV een aanvraag tot subsidievaststelling in te dienen. Dit kan tot uiterlijk 30 april 2018.

  De bedoelde aanvraag dient een inhoudelijk verslag te bevatten waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd.

  Het aanvraagformulier vindt u aan de rechterkant van deze pagina (groene knop).

  Vrouwenverenigingen 2018

  Met ingang van subsidiejaar 2018 wordt een vaste grondslag voor de verlening van huisvestingskosten ingevoerd voor enkele activiteiten die onder de werkingssfeer van de subsidieregeling Cultuur en Ontmoeting vallen.

  Het aanvraagformulier vindt u aan de rechterkant van deze pagina (groene knop).

 • Goed om te weten

  • Mocht uw organisatie voor een project of incidentele activiteit een aanvraag in willen dienen, dan is het van belang 12 weken voor aanvang van het project de aanvraag in te dienen. Ook hiervoor gelden voorwaarden die u in de subsidieregelingen kunt nalezen.
  • Onze subsidieregelingen zijn een uitwerking van de gestelde doelen in de kadernota subsidies gemeente Montferland, door onze gemeenteraad vastgesteld op 29 oktober 2015. Op basis hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders de subsidieregelingen, na overleg met de betrokken verenigingen en instellingen, definitief vastgesteld en vervolgens besproken met de betrokken verenigingen en instellingen.

  DigiD/eHerkenning

  Voor het aanvragen van de jaarlijks terugkerende subsidies is het van belang dat u zich legitimeert. Met ingang van subsidiejaar 2018 kan dat op verschillende manieren:

  Met DigiD
  U vraagt subsidie aan namens de vereniging met uw persoonlijke DigiD code. Uw persoonsgegevens worden na inloggen met DigiD automatisch gevuld.

  Met eHerkenning
  U vraagt subsidie aan met de eHerkenning van de vereniging. Het inschrijfnummer bij de KvK wordt na het inloggen met eHerkenning automatisch gevuld. Meer informatie over het gebruik van eHerkenning kunt u vinden op de website van eHerkenning.

  Let op! Voor het aanvragen van de jaarlijkse subsidies is eHerkenning niveau 1 voldoende.

 • Online regelen

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons