Handhavingsverzoek

Algemeen

Wanneer er in uw omgeving een gevaarlijke of voor de gezondheid schadelijke situatie is ontstaan en een klacht of bemiddeling niet voldoende of niet tijdig tot verbetering heeft geleid, kunt u een handhavingsverzoek indienen. U vraagt ons dan om een handhavingsbesluit.

Hoe het werkt

U kunt digitaal een handhavingsverzoek indienen. Dit doet u door hierboven op de knop 'aanvragen' te klikken. We stellen u daar vervolgens eerst een aantal vragen waaruit zal blijken of het voor u mogelijk is om een handhavingsverzoek in te dienen.

Als het mogelijk is voor u om een handhavingsverzoek in te dienen, wordt u uiteindelijk doorgeleid naar het formulier waarop u uw verzoek kunt toelichten en eventueel documenten/foto’s kunt toevoegen. Nadat u een handhavingsverzoek heeft ingediend, wordt getoetst of u voldoende belang heeft bij optreden door de gemeente. Als dat niet het geval is, dan zullen wij uw verzoek niet inhoudelijk behandelen.

Als u wettelijk gezien voldoende belang heeft bij de situatie, zal er een controle worden uitgevoerd door een toezichthouder. Wanneer tijdens die controle overtredingen worden geconstateerd, zal in de regel het volgende traject gestart worden:

  • Er wordt een waarschuwing verstuurd met een termijn om de overtreding op te heffen. Deze stap kan in spoedeisende situaties worden overgeslagen.
  • Na het verstrijken van deze termijn wordt een hercontrole uitgevoerd. Zijn de overtredingen niet opgeheven, dan volgt een voornemen tot handhavend optreden. Ook in deze brief staat een termijn genoemd waarbinnen de overtreding kan worden opgeheven. Ook is het mogelijk voor zowel u als de overtreder om een zienswijze in te dienen tegen het voornemen om handhavend op te treden.
  • Na het verstrijken van de termijn vindt nogmaals een controle plaats om te beoordelen of de overtredingen zijn opgeheven. Als dat niet zo is, zullen wij in de regel een besluit nemen om een last onder dwangsom op te leggen. In bepaalde situaties kunnen wij ook tot bestuursdwang besluiten; dan maken wij de overtreding ongedaan op kosten van de overtreder. In dit handhavingsbesluit staat een laatste termijn genoemd voor de overtreder om de overtredingen op te heffen.
  • Als de termijn verstreken is en wij constateren dat de overtredingen nog steeds aanwezig zijn, dan moet de overtreder een dwangsom betalen. Of wij zullen, bij bestuursdwang, de overtreding ongedaan maken op kosten van de overtreder.

Als tussentijds de overtredingen worden opgeheven, wijzen wij uw verzoek om handhaving af.

Als u als verzoeker om handhaving het niet eens bent met het handhavingsbesluit of de afwijzing van uw handhavingsverzoek, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Hoe lang het duurt

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat handhavingsverzoeken binnen een redelijke termijn moeten worden behandeld. Een termijn van 8 weken wordt beschouwd als redelijke termijn. Het kan voorkomen dat een termijn van 8 weken niet haalbaar is, bijvoorbeeld door de aard van de kwestie. Wij kunnen de beslistermijn dan verlengen met maximaal 8 weken.

Goed om te weten

Door het verloop van de procedure is het mogelijk dat de andere partij op enig moment kennis kan nemen van uw verzoek, bijvoorbeeld wanneer de procedure rond bezwaar of beroep begint.

Als er sprake is van overtredingen, zijn wij verplicht te onderzoeken of deze overtredingen kunnen worden gelegaliseerd, bijvoorbeeld door het verlenen van een (omgevings)vergunning of het meewerken aan een afwijking van het bestemmingsplan. v

Tips

In veel situaties kan het probleem dat u wilt signaleren in het handhavingsverzoek ook worden opgelost door bemiddeling.  Dan is ingrijpen door de gemeente niet nodig en zijn uiteindelijk de verhoudingen tussen u en de andere partij beter dan wanneer de gemeente een handhavingsprocedure gaat inzetten. Wij bevelen dan ook buurtbemiddeling aan. De organisatie hiervan ligt bij Welcom. Meer informatie hierover is te vinden  op de website van Welcom.