Kapvergunning

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van ruim 18.500 bomen langs wegen, in parken en op pleinen. Een meervoud daarvan staat in tuinen, weilanden en bossen.

Heeft u een boom in de tuin staan die u wilt kappen? Dan adviseren we een vergunningscheck te doen om te kijken of een kapvergunning nodig is. Bomen waarvoor een kapvergunning nodig is, zijn bepalend voor het straatbeeld. Een goede afweging voordat een vergunning wordt afgegeven is dan ook noodzakelijk.

Afbeelding

Beslisboom kapvergunningen

Op 19 december 2019 is door de gemeenteraad besloten dat voor het kappen van bomen met een diameter van 50 cm of groter op een stamhoogte van 1,3 meter een kapvergunning nodig is. Daarnaast is er een bomenlijst met gemeentelijke bomen vastgesteld. Deze bomen kunnen niet gekapt worden zonder kapvergunning. Bekijk hier de gemeentelijke bomenlijst.

In 2020 is het gemeentelijke Bomenbeleid vastgesteld. Hierin zijn duidelijke criteria opgenomen voor het al dan niet kappen van bomen in geval van hinder of schade. Deze criteria vindt u hier:

Op de website www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningscheck doen en digitaal een kapaanvraag indienen.

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Indien u houtopstanden wilt kappen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding indienen. Meer informatie vindt u op de website van Gelderland.

Daarnaast dient u zich te houden aan de overige regels van de wet Natuurbescherming, o.a. ten aanzien van het verbod op kap tijdens het broedseizoen.

Wij adviseren het kappen van bomen uit te voeren in de winterperiode. Dan heeft u een beperkte hoeveelheid groenafval, aangezien er geen blad aan de bomen zit. Daarnaast worden de broedende vogels niet gestoord door de uitgevoerde werkzaamheden.

Vermeld onderstaande in uw aanvraag

  • Minimaal 1 digitale foto van de betreffende boom. Zorg dat op de foto(’s) duidelijk te zien is waarom u de boom wilt kappen of snoeien;
  • Situatieschets om misverstanden over de exacte boom en de locatie te voorkomen;
  • De stamdiameter van de boom;
  • Omschrijving reden van kap;
  • Een voorstel tot herplant van een vervangende boom;
  • Een rapport van een deskundige waaruit de noodzaak tot kappen blijkt.