Kwijtschelding belasting

Algemeen

Kunt u de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing) niet betalen? Dan vraagt u de gemeente om kwijtschelding.

Hoe het werkt

Kwijtschelding betekent dat u de belasting niet hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen heeft. De gemeente bepaalt of u kwijtschelding krijgt van de belasting of een deel daarvan. U krijgt geen kwijtschelding voor de kosten van het ledigen van de afvalcontainer, OZB- en hondenbelasting. Voor vragen met betrekking tot kwijtschelding kunt u bij de afdeling Sociale Zaken terecht.

Als u ervoor kiest om gelijk een aanvraag in te dienen, dan kunt u het beste zo snel mogelijk nadat u de aanslag ontvangen heeft kwijtschelding aanvragen. Heeft u de belasting al helemaal of voor een deel betaald? Dan kunt u nog tot 3 maanden hierna terugbetaling vragen.

Geen kwijtschelding

Krijgt u geen kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen bezwaar maken.

U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente hiermee akkoord gaat, krijgt u uitstel van betaling.

Als u een partner heeft, dient u het netto inkomen van u en uw partner bij elkaar op te tellen. Indien uw inkomen hoger is dan de voor u geldende norm, heeft u geen recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Voor de vrijlating van het vermogen worden de normbedragen (voor levensonderhoud) van de bijstand (Participatiewet) gehanteerd. De actuele bedragen kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid. Deze bedragen mogen nog wel worden verhoogd met de huur en de premie zorgverzekering. Uw vervoersmiddelen zoals een auto, motorfiets, boot, caravan, etc. worden bij de beoordeling van uw recht op kwijtschelding als vermogen gezien als de verkoopwaarde meer bedraagt dan € 3.350,00.

Kostendelersnorm

Met ingang van 1 januari 2018 is de kostendelersnorm uit de Participatiewet van toepassing .

De kostendelersnorm is een norm die geldt als twee of meer personen van 27 jaar of ouder hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning, ongeacht of het om familieleden of derden gaat. De kostendelersnorm houdt rekening met de voordelen van het delen van de kosten binnen één huishouden.

(Jongeren tot 27 jaar, commerciële relaties,  zoals huurders en kostgangers en studenten tellen niet mee voor de kostendelersnorm.)

De actuele bedragen kunt u terugvinden op de website van Rijksoverheid.

Wat u nodig hebt

De gemeente heeft bewijsstukken over uw inkomen en vermogen nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U wordt verzocht deze gegevens over uw inkomen en vermogen digitaal te uploaden. Zorg ervoor dat u deze gegevens digitaal bij de hand heeft door deze documenten vooraf in te scannen of er een foto van te maken met uw mobiele telefoon of tablet. U wordt verzocht de volgende bewijsstukken te uploaden:

  • Bankafschriften van alle bankrekeningen van u en uw eventuele partner tot 3 maanden in het verleden;
  • Inkomstenspecificaties van u en uw eventuele partner tot 3 maanden in het verleden;
  • Waardepapieren, kentekenbewijzen, etc. van de bezittingen van u, uw partner en uw inwonende kinderen;
  • Bewijsstukken van uw schulden/leningen.
  • Aanslagen van uw toeslagen en Voorlopige Teruggaaf (VT).
  • Bewijsstukken van uw huur- en/of koopwoning, kamerverhuur en kostgangers.

Automatische toets

Wij kunnen automatisch controleren of u recht heeft op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Klik daarvoor op de knop 'toetsen' bovenaan de pagina.  Wij maken hiervoor gebruik van gegevens van het UWV, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Belastingdienst en de Basisregistratie Personen (BRP). Aan het begin van de automatische toets, wordt u gevraagd of u ons toestemming geeft om automatisch te controleren of u recht heeft op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

U ontvangt binnen 8 weken bericht van ons. U hoeft tot nader bericht van ons verder geen actie te ondernemen. Als uit de automatische toets blijkt dat u recht heeft op kwijtschelding, dan hoeft u geen aanvraag en aanvullende gegevens of bewijsstukken in te dienen. Als wij uw recht op kwijtschelding niet kunnen vaststellen met behulp van de automatische toets, dan vragen wij u alsnog om een aanvraag in te dienen en bewijsstukken in te leveren. Hierover krijgt u dan bericht van ons.

De toets betreft alleen de Aanslag Gemeentelijke Belastingen van het lopende jaar. Wilt u kwijtschelding aanvragen voor voorgaande jaren dan dient u een volledige aanvraag in te vullen.

Goed om te weten

U moet de aanvraag voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen volledig en in één keer in te vullen. U kunt niet tussendoor stoppen en op een later moment verdergaan. Vergeet het formulier niet te verzenden. Als u het formulier verzonden heeft, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging en wordt uw aanvraag vastgelegd.

Op basis van alle gegevens en bewijsstukken wordt een beslissing genomen op uw aanvraag voor kwijtschelding. U ontvangt hierover een beschikking waarin staat of en tot welk bedrag u kwijtschelding is verleend.

Indien u vragen heeft over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken. Op werkdagen tussen 08.30-12.30 uur is de afdeling Sociale Zaken telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is: (0316) 291 391.