Leerlingenvervoer

Als ouder of verzorger van schoolgaande kinderen zorgt u er meestal zelf voor dat uw kinderen van en naar school gaan. De meeste kinderen wonen op fiets- of loopafstand van hun school, zodat ze er zelfstandig, samen met vrienden of met u naartoe kunnen. Als uw kind naar het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs gaat, kan halen en brengen een probleem zijn en kunnen de vervoerskosten behoorlijk oplopen. Scholen voor speciaal onderwijs zijn immers niet altijd in de buurt.

Hoe het werkt

Bij de inschrijving op de school van uw keuze verwijst de directeur u op de vergoedingsregeling.

 • U dient een aanvraag in bij de gemeente voor vergoeding van de kosten;
 • Leerlingenvervoer moet jaarlijks aangevraagd worden;
 • De gemeente stuurt u een brief (beschikking), waarin in staat of u vervoerkosten vergoed krijgt en welke worm van vervoer vergoed wordt. Ook staat erbij omschreven  de wijze van declareren.

Afmelden of stopzetten

Wilt u het leerlingenvervoer van uw kind afmelden of stopzetten? Dan kunt u dit aangeven in een e-mail naar gemeente@montferland.info.

Hoe lang het duurt

De gemeente zal binnen 8 weken, na ontvangst van uw aanvraag, een besluit nemen over uw aanvraag.

Wat u nodig hebt

 • U kunt op deze website met behulp van uw DigiD/eHerkenning (voor gezinshuizen en gastouderopvang) een aanvraagformulier invullen. Heeft u geen DigiD/eHerkenning, dan kunt u bij de afdeling Ontwikkeling een papieren versie aanvragen;
 • Indien u leerlingenvervoer vraagt voor een school voor (speciaal) basisonderwijs zijn de IB-60 formulieren van beide ouders nodig. Deze kunt u aanvragen op de website van de Belastingdienst;
 • De beschikking van het Onderwijszorgloket of van de Toelatingscommissie waarbij de einddatum vermeld staat.

Goed om te weten

De regeling leerlingenvervoer geldt voor primair onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. De gemeente kent de volgende vergoedingsmogelijkheden.

Eerst de fiets

Kan de leerling op de fiets naar school, eventueel met begeleiding, dan kan de gemeente een fietsvergoeding aanbieden.

Vervolgens met het openbaar vervoer

Lukt het niet op de fiets maar kan de leerling met het openbaar vervoer reizen, dan vergoed de gemeente de kosten van bus of trein. Eventueel ook voor een begeleider.

Daarna pas aangepast vervoer

Wanneer de leerling geen gebruik kan maken van de fiets of het openbaar vervoer, dan komt de leerling in aanmerking voor aangepast vervoer (busje).
Onder bepaalde voorwaarden is een tegemoetkoming in de kosten van eigen vervoer mogelijk.

Combinatie van vervoer

Soms is de stap om met de fiets of het openbaar vervoer te gaan nog net iets te groot. Het is ook mogelijk om een combinatie van vervoer te maken in overleg met de gemeente. Bijvoorbeeld tot aan de herfstvakantie met de fiets en daarna met het busje, of ’s-morgens met aangepast vervoer en ‘s-middags per openbaar vervoer.

Enkele voorwaarden:

 • De gemeente vergoedt de goedkoopste wijze van openbaar vervoer (als regel een jeugd reductie-abonnement);
 • De kosten worden vergoed naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Voor het berekenen van de afstand wordt gebruik gemaakt van de ANWB-routeplanner (kortste route);
 • Geen aanvraag = geen vervoer. Leerlingenvervoer moet op tijd en ieder schooljaar opnieuw worden aangevraagd en wordt bij toewijzing nooit bekostigd met terugwerkende kracht;
 • De behandelingstermijn gaat in nadat de aanvraag is ontvangen en compleet is. Voor het behandelen en het nemen van een beslissing op de aanvraag leerlingenvervoer staat formeel een termijn van 8 weken die in uitzonderingsgevallen met 4 weken kan worden verlengd;
 • Eventuele noodzakelijke begeleiding is de verantwoordelijkheid van de ouders. Zij moeten dit zelf regelen;
 • Bezoekt uw kind een school voor speciaal basisonderwijs? Dan kan de gemeente een eigen bijdrage opleggen afhankelijk van uw gecorrigeerde verzamelinkomen. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door het College vastgesteld en is afhankelijk van de kosten van het openbaar vervoer over de eerste 6 kilometer. 

Leerlingenvervoer aanvragen

De gemeente heeft hiervoor een regeling: de Verordening Leerlingenvervoer, en vergoedt in bepaalde gevallen de vervoerskosten van uw kind. Het moet dan gaan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde, voor uw kind toegankelijke passende school van de gewenste richting. Hierbij kunt u denken aan vervoer per fiets, openbaar vervoer en als het niet anders kan aangepast vervoer (vervoer per taxibusje). Ook eigen vervoer is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Schooljaar 2022-2023

Hieronder vindt u het aanvraagformulier dat u kunt gebruiken voor de aanvraag van subsidie voor leerlingenvervoer, voor het lopende schooljaar en/of het volgende schooljaar.

 • Vraagt u voor het eerst een voorziening leerlingenvervoer aan? Dan verzoeken wij u het formulier eerste aanvraag voor het jaar waarin uw kind voor het eerst naar school gaat te gebruiken:

Leerlingenvervoer eerste aanvraag

 • Heeft uw kind het afgelopen schooljaar al gebruik gemaakt van een voorziening leerlingenvervoer? Dan kunt u het formulier verkorte aanvraag gebruiken:

Leerlingenvervoer verkorte aanvraag