Leerplicht

Algemeen

Uw kind wordt 4 jaar en mag naar school. Uw kind is volledig leerplichtig, vanaf de eerste dag van de maand nadat het 5 jaar is geworden. Volledig leerplichtig wil zeggen dat uw kind 5 dagen per week naar school gaat. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar is geworden.

Hoe het werkt

Leerplicht, kwalificatieplicht en RMC, hoe zit dat nou?

Kwalificatieplicht

Na het schooljaar waarin uw kind 16 jaar is geworden, is het tot zijn of haar 18e verjaardag kwalificatieplichtig. Dit betekent dat uw kind een diploma moet halen waarmee hij of zij aan het werk kan (diploma havo, vwo of een diploma niveau 2 van het mbo). Ook is er een combinatie van leren en werken mogelijk. 

Wat moet ik doen als mijn kind spijbelt?

Denkt u dat uw kind spijbelt of zijn er problemen thuis waardoor het kind vaak niet naar school gaat? Met goede hulp en begeleiding kunnen veel problemen worden opgelost. Hoe sneller de leerplichtambtenaar wordt gewaarschuwd, hoe sneller er hulp kan worden geboden. Vaak neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar, maar een leerling of ouder/verzorger kan dit ook zelf doen.

Wat moet ik doen bij aanvragen vrijstelling?

In bijzondere gevallen kunnen ouders/verzorgers zich beroepen op een vrijstelling van de inschrijvingsplicht van school.

Wat moet ik doen voor aanvragen verlof?

Aanvragen voor extra verlof tot en met tien schooldagen, dient u in bij de schooldirecteur. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur van de school. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Ook een directeur van een school mag niet zonder meer overal verlof voor verlenen.

Het aanvragen van elf schooldagen of meer extra verlof, gaat via de leerplichtambtenaar. De schooldirecteur kan uw aanvraag doorsturen naar de leerplichtambtenaar. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Dien het verzoek zeker acht weken van tevoren in. Het aanvraagformulier voor extra verlof vindt u in de vorm van een groene knop aan de rechterzijde van deze pagina.

Waar vind ik de leerplichtambtenaar?

Voor meer informatie, vragen of hulp kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Montferland, telefoonnummer (0316) 291 391.

Opnieuw gaan leren?

Heb je de school eerder of zonder diploma verlaten, heb je daar nu spijt van en ben je nog geen 24 jaar? Kijk dan voor meer informatie op de website www.lerenwerkt.nu.

Goed om te weten

Onderwijs is erg belangrijk in onze maatschappij. Scholen, ouders en gemeente hebben hun eigen verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat jongeren een diploma halen. Dit is vastgelegd in de Leerplichtwet. Maar leerplicht is ook een recht, want ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs.

Taak van de ouder(s)/verzorger(s)

 • Zorgen dat het kind wordt ingeschreven op een school;
 • Zorgen dat het kind naar school gaat; vanaf 12 jaar en ouder is het kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan;
 • Contact houden met de school;
 • Aanvragen van vrijstelling van de inschrijvingsplicht;
 • Aanvragen van verlof: Het aanvraagformulier voor extra verlof vindt u in de vorm van een groene knop aan de rechterzijde van deze pagina;

Taak van de school

 • De school schrijft uw kind in en bij vertrek weer uit; via DUO wordt dit bekendgemaakt bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente;
 • Zorgen voor een goede afwezigheidsregistratie;
 • Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is de school verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar van uw gemeente;
 • Bij aanvragen voor bijzonder of extra verlof binnen de 10 schooldagen beslist de directeur van een school op basis van de geldende wetgeving.

Taak van de leerplichtambtenaar

 • De leerplichtambtenaar is werkzaam bij de gemeente en controleert of alle leerplichtige leerlingen bij een school staan ingeschreven. Als een leerling niet staat ingeschreven, onderzoekt de leerplichtambtenaar de oorzaak en adviseert of bemiddelt bij een plaatsing op een school;
 • De leerplichtambtenaar stelt direct een onderzoek in als een leerling niet op school komt en/of hiervan een melding krijgt van school;
 • Blijft het spijbelen voortduren, dan kan de leerplichtambtenaar een verwijzing doen naar Bureau Halt of een proces-verbaal opmaken; 
 • De leerplichtambtenaar behandelt de vrijstellingsaanvragen;
 • De leerplichtambtenaar adviseert instanties betrokken bij jeugdzorg en veiligheid.

Volgens de Leerplichtwet kan bijzonder verlof worden verleend voor:

 • Verhuizing: maximaal één schooldag;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren;
 • Jubileum van familieleden (een dag);
 • Bij ernstige ziekte of overlijden van familieleden (duur in overleg);
 • Andere situaties die buiten de wil van ouders en/of leerling liggen.

Scholen mogen dus géén extra verlof geven voor goedkopere vakanties buiten het seizoen, het ophalen van familie, meereizen met anderen, familiebezoek in het buitenland, tickets al gekocht, geen tickets meer verkrijgbaar in vakantieperiode, vakantiespreiding, verlof voor een ander kind uit het gezin, andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij, eerder weg of later terug vanwege verkeersdrukte, kroonjaren, sabbatical, wereldreis of soortgelijke redenen.

Extra verlof

Wanneer door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders beslist niet in een van de schoolvakanties op vakantie kan worden gegaan, kan éénmaal per schooljaar vrij worden gegeven. Bij het begrip specifieke aard van het beroep dient met name te worden gedacht aan beroepen met werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Ouders moeten dit kunnen aantonen. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is niet voldoende.

Binnen deze voorwaarde mag het vakantieverlof:

 • Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar;
 • Eenmaal per schooljaar en maximaal 10 aaneengesloten schooldagen bedragen (andere vakantie of feestdagen mogen er niet bijgeteld worden).

Tips

Meer informatie vindt u op: