Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking bestemmingsplan), wooneenheden Kollenburgweg 4, 4a, 4b, 6, 6a en 6b te Didam

Status: Ontwerp

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat met ingang van 28 oktober 2021 gedurende 6 weken (tot en met 8 december 2021) ter inzage ligt het ontwerpbesluit op de aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de inhoud van de wooneenheden Kollenburgweg 4, 4a, 4b, 6, 6a en 6b met (een gedeelte van) de (eerder vergunde) inpandige bijgebouwen. Een en ander met de aanvraag en de daarbij behorende stukken.

Het ontwerpbesluit voorziet in het voornemen om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van de regels van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied, wijziging Kollenburgweg 6 te Didam’ (en de daarop betrekking hebbende actualisaties van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’) door medewerking te verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten:

  • Bouwen;
  • Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan).

Voor het project is een (afzonderlijke) verklaring van de gemeenteraad vereist dat zij geen bedenkingen (VVGB) heeft tegen dit voornemen. Het ontwerp hiervan is afgegeven en onderdeel van de stukken.

De aanvraag om omgevingsvergunning voorziet in het legaliseren van (inpandige) afwijkingen van de eerder op 29 januari 2016 verleende omgevingsvergunning, als gevolg waarvan de inhoud van de wooneenheden Kollenburgweg 4, 4a, 4b, 6, 6a en 6b te Didam ten opzichte van de vergunde situatie is vergroot en de indeling is gewijzigd.

Vanaf 28 oktober 2021 kunnen de stukken worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam. Wij adviseren hiervoor een afspraak te maken. De stukken zijn tevens hieronder te raadplegen.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent de voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan schriftelijk naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen.

Inzagetermijn/zienswijzen: van 28 oktober 2021 tot en met 8 december 2021

Didam, 26 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van Montferland