Plannen Beek

In Beek wordt aan verschillende projecten gewerkt, namelijk de herinrichting van het dorpsplein, de Sint Jansgildestraat en de Eltenseweg. Het ontwerp is samen met de bewoners en belanghebbenden gemaakt. In het najaar van 2021 is gestart met de werkzaamheden.

Dorpsplein

Het huidige plein betreft hoofdzakelijk bestrating met weinig groen. Het levendiger en groener maken van het plein, mogelijk gecombineerd met een 'dorpspark' ter hoogte van de kerk, kan hier aan bijdragen. Levendig wil ook zeggen dat het plein ook te gebruiken is ontmoeting en evenementen.

Sint Jansgildestraat

Al enkele jaren wordt er gepraat over de reconstructie van de Sint Jansgildestraat in Beek. Gemeente Montferland heeft nu samen met de bewoners de ideeën omgevormd tot een plan. De tot standkoming bestaat uit vele uitdagingen, hoe gaan we om met de bomen, hoe gaan we om de fietsers, de wandelaars, de auto's, hoe gaan we om met het bestemmingsverkeer en verkeer wat niet toegestaan is. Helaas lukt het niet aan alle wensen en opmerkingen binnen projectgrenzen van dit werk tot een oplossingen te komen, maar het is wel gelukt de weg veiliger te maken binnen de kaders.

Eltenseweg

De Eltenseweg is de zuidelijke entree van Beek, men ervaart dat er hard gereden wordt en dat een veilig looppad gewenst wordt. Om te zorgen dat mensen ervaren dat ze de komgrens zijn gepasseerd wordt het asfalt vervangen voor een klinkerverharding.

Digitale presentatie ontwerp Dorpsplein, Sint Jansgildestraat en Eltenseweg

Op 31 maart was er een digitale presentatie waarin de ontwerpen van het dorpsplein, de Sint Jansgildestraat en Eltenseweg getoond en toegelicht werden door landschapsarchitect Ruud Dubbeld. U kunt deze presentatie inclusief het vragen-halfuurtje naderhand terugkijken op. https://youtu.be/abHLwYBoTg4.

De presentatie met de ontwerpschetsen vindt u hier:

Planning werkzaamheden 2021/2022

De exacte afstemming van werkzaamheden en de planning ervan voor wat betreft uw perceel volgt via de aannemer en gemeente Montferland.

In combinatie met de werkzaamheden aan de openbare ruimte worden er nuts-werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden lopen van oktober 2021 tot en met december 2022.
De nuts bedrijven stellen u hiervan nog persoonlijk op de hoogte.

Hieronder vindt u de planning.

Hinder en toegankelijkheid

Vanaf 7 maart 2022 wordt de weg opgebroken en dan kan er door u hinder worden ervaren. De aannemer stemt de toegankelijkheid van uw perceel rechtstreeks met u af.

Opschonen overhangend groen en grenzen

Wij verzoeken u vriendelijk voor 7 maart 2022 uw overhangend groen en obstakels op of over gemeente grond te verwijderen. In december 2021 worden de exacte grenzen in het werk aangegeven. Geheel om u voldoende tijd te geven om dit te wijzigen. Bekijk de exacte grenzen van het werk in de PDF bestanden hieronder.

Definitieve ontwerpen centrumplan Beek

Veelgestelde vragen over de plannen

Eénrichtingsverkeer is niet mogelijk i.v.m. de verkeersafwikkeling.

In overleg met de bewoners is besloten geen extra bomen aan te planten i.v.m. het behoud van het uitzicht.

In 30km zones is in Nederland afgesproken geen zebrapaden toe te passen. Waar oversteken wordt ‘verwacht’ zal ander straatmateriaal gebruikt worden om dit te benadrukken.

Er is een pilot van 1 jaar opgestart waarbij verkeersregelaars snel ingeschakeld kunnen worden.

Het beleid van de gemeente is zoveel mogelijk bomen behouden.

Jazeker, hoewel er een verschil is tussen klinkers en bestaand asfalt zal dit qua geluidsoverlast nihil zijn.

Het verkeersplateau is een wens vanuit de klankbordgroep. Het verkeerstechnische bureau de Groot Volker heeft deze opgenomen in de ontwerpcriteria, Landschapsarchitect MTD heeft dit besproken tijdens het participatieproces. Na overleg met de belanghebbenden bleek hiervoor draagvlak en is het plateau meegenomen in het project. Lees hierover meer in 'Ontwerpcriteria herinrichting Eltenseweg Beek'.

Op verzoek van de klankbordgroep is aanvullend het snelheidsremmende plateau aangelegd buiten de bebouwde kom. De snelheidsremmende drempel bij de komgrens is hierdoor komen te vervallen en vervangen door een wegversmalling. Dit alles is gerealiseerd op verzoek van en na overleg met de belanghebbenden tijdens het participatieproces en nadat hier draagvlak voor was.

Vorig jaar oktober is er ten behoeve van het planten van bomen voor de opening op 30 oktober 2021 structuurverbetering aangebracht in de grond. Deze structuurverbetering bestaat uit speciale grond/granulaat en wordt naast het plantvak ook onder de verharding aangebracht. Geheel zodat de boom optimaal kan groeien en geen opdruk van bestrating etc. gaat plaatsvinden.

Deze structuurverbetering is niet alleen in het plantvak maar ook onder de verharding aangebracht. De bomen zijn al geplant conform het nieuwe ontwerp en het planten van het een boom in het najaar blijkt voor een boom volgens groendeskundigen de beste periode te zijn. Om het half jaar te overbruggen en om niet te veel parkeerplaatsen te verliezen is het straat weer terug gestraat.

Opstopping was het gevolg van een calamiteit op de snelweg A3/A12 in combinatie met het verkeer voor het paasweekend vanuit Duitsland.

Overlast is helaas niet te voorkomen, voor vragen over de verkeerssituatie in combinatie met de wegreconstructie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Edo Aerns via t. (06) 25 21 03 07.

Vragen?

Heeft u vragen over de verschillende herinrichtingsprojecten in Beek? U kunt ze stellen aan projectleider Dhr. Van Der Eerden via j.vandereerden@montferland.info of via t. (0316) 291 391.

Nutswerkzaamheden

Graag informeren wij u dat er gestart is met de nutswerkzaamheden vooruitlopend op de reconstructie van de Sint Jansgildestraat. De nuts treft de volgende verkeersmaatregelen tijdens hun werkzaamheden:

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Firma Hak, contactpersoon Reinier Evers. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (06) 13 04 58 06 of per mail: revers@a-hak.nl.

Heeft u uitvoeringsvragen over de reconstructie?  
Aannemer Gebra heeft een omgevingsmanager, Jurgen Teunissen, bereikbaar via t. (026) - 303 19 60