Planschade

Algemeen

Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.

Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een vergoeding vragen voor deze planschade.

Voor het aanvragen van deze schadevergoeding kunt u een e-mail sturen naar gemeente@montferland.info. U leest bij 'Hoe het werkt' welke informatie wij van u nodig hebben.

Hoe het werkt

U vraagt de schadevergoeding aan bij de gemeente. Dit doet u door ons een e-mail te sturen. Vermeld in uw aanvraag het volgende:

 • Waarom u vergoeding vraagt;
 • Hoeveel vergoeding u wilt;
 • Door welke ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan);
 • Een omschrijving van de schade;
 • Het schadebedrag;
 • Bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer;
 • Uw bankrekeningnummer.

Voor het behandelen van de aanvraag is een recht van € 500,-- verschuldigd. Hierover leest u meer bij 'Wat het kost'.

Dien uw verzoek om schadevergoeding binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is, in.

Hoe lang het duurt

De procedure voor vergoeding van de planschade duurt gemiddeld een tot anderhalf jaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat het kost

Voor het behandelen van de aanvraag is een recht van € 500,-- verschuldigd. In de ontvangstbevestiging wordt meegedeeld dat dit bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van de ontvangstbevestiging op de rekening van de gemeente moet zijn gestort.

Nadat het bedrag is ontvangen, zal een extern adviseur worden gevraagd om advies uit te brengen over de aanvraag. Op basis van dit advies beslist het college op de aanvraag om vergoeding van planschade. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven op het verzoek om vergoeding van planschade.  

Goed om te weten

Schade kan op 2 manieren ontstaan:

 1. Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomstenderving).
 2. Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

Vergoeding voor de schade

U krijgt een vergoeding als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is. In bepaalde gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen:

 • Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van uw inkomen moet u zelf betalen;
 • Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak moet u zelf betalen.

Tips

De ruimtelijke plannen

In de Wet ruimtelijke ordening zijn de ruimtelijke plannen vastgelegd waarbij planschade kan ontstaan. Het kan gaan om de volgende ‘schadeoorzaken’:

 • Een bepaling uit een bestemmingsplan of inpassingsplan;
 • Een bepaling uit een beheersverordening;
 • Een bepaling uit een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of inpassingsplan;
 • Een omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;
 • Het aanhouden van een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning;
 • Een bepaling uit een provinciale verordening op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd;
 • Een bepaling uit een exploitatieplan op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd;
 • Een koninklijk besluit dat de Wro buiten toepassing laat wegens landsverdediging.