Privacyverklaring gemeente Montferland

Privacyverklaring AVG

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gemeente Montferland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Het gaat om algemene gegevens die de gemeente gebruikt om bijvoorbeeld contact met u op te kunnen nemen.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld uw inkomenspositie of uw behoefte aan zorg. De grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn uw toestemming, een overeenkomst of een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

De gemeente Montferland zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden

Gemeente Montferland verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Montferland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeente Montferland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die gemeente Montferland van u verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die gemeente Montferland van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om gemeente Montferland te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Maak bij de gemeente een afspraak om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

De gemeente Montferland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw internetbrowser verwijderen.

De gemeente Montferland gebruikt alleen cookies  voor de volgende doeleinden:

Functionele (technische) cookies

Hiermee zorgen we ervoor dat de website technisch naar behoren werkt, bijvoorbeeld door:

 • het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een vragenlijst of online bestelling wordt ingevuld,het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het mogelijk maken om te reageren op onze website

Analytische (statistische) cookies

Analytische cookies zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op onze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

 • We gebruiken Google Analytics om statistieken te verzamelen over het bezoek aan onze website. Hiertoe hebben we een verwerkersovereenkomst met SIM en Google gesloten. In de uitwisseling van gegevens met Google hebben we het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd zodat je exacte IP adres onbekend blijft. Ook hebben we 'gegevens delen' uitgezet. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wij maken géén gebruik van tracking cookies. De gemeente Montferland verwerkt geen persoonsgegevens via cookies.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.

Wij helpen u graag verder wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt onze functionaris gegevensbescherming direct mailen via fg@montferland.infoMocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring Wet politiegegevens (Wpg)

Wet politiegegevens

In sommige situaties verwerkt de gemeente Montferland politiegegevens. Het gaat hoofdzakelijk om situaties waarin persoonsgegevens worden verwerkt door een buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Montferland. De gemeente Montferland heeft boa’s in dienst voor toezicht en handhaving van de openbare orde, sociale recherche en het onderwijs. Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de AVG van toepassing. Verwerkt een boa echter politiegegevens voor een politietaak - zoals het opsporen van strafbare feiten - dan is de Wet politiegegevens van toepassing.  Ook de Wpg stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.

Doel en grondslag

Over het algemeen worden persoonsgegevens gebruikt voor de dagelijkse politietaak. Deze dagelijkse politietaken staan beschreven in artikel 8 van de Wpg. Onder de dagelijkse politietaak valt bijvoorbeeld de handhaving van wetten en regels, zoals het Wetboek van Strafvordering, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Leerplichtwet. In artikel 9 en 13 van de Wpg staan echter ook doelen waarvoor wij politiegegevens kunnen verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij onder de Wpg?

In het kader van de Wpg kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Geboorteplaats en geboortedatum;
 • Omschrijving strafbare feit;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs;
 • Financiële gegevens;
 • Een eventueel kenteken.

Bewaartermijn

De Wpg regelt de bewaartermijnen voor politiegegevens. Politiegegevens die we verwerken in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak bewaren we tot maximaal 5 jaar na de datum van de eerste verwerking.

Delen van politiegegevens

Alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn krijgen toegang tot politiegegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij  nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van de politie. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij noodzakelijk zijn voor hun taak.
Voor het afhandelen van de betaling van een boete geven wij uw gegevens door aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Wij kunnen uw gegevens in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties, zoals de politie.

Register van verwerkingsactiviteiten

Wij hebben een verwerkingsregister voor de WPG. Het verwerkingsregister geeft een overzicht van alle soorten verwerkingen voor de uitvoering van onze taken. Dit register is openbaar. 

Privacyrechten

Onder de Wpg hebt u als betrokkene rechten. Deze rechten wijken enigszins af van de AVG. U hebt in bepaalde gevallen recht op:

 • Informatieverstrekking en inzage;
 • Rectificatie van gegevens;
 • Vernietiging van gegevens;
 • Bezwaar/beroep tegen proces-verbaal

Wilt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens of inzage daarin, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen. Als u van mening bent dat uw gegevens niet kloppen, kunt u ook een schriftelijk verzoek bij ons indienen tot rectificatie of vernietiging. U geeft in het verzoek aan wat er gewijzigd of vernietigd moet worden.

Wij kunnen niet altijd voldoen aan uw verzoek tot het uitoefenen van een Wpg-recht. In de volgende gevallen hebben wij het recht om uw verzoek af te wijzen:

 1. Ter vermijding van belemmering van gerechtelijke onderzoeken of procedures;
 2. Ter vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;
 3. Ter bescherming van de openbare veiligheid;
 4. Ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden;
 5. Ter bescherming van de nationale veiligheid;
 6. Ingeval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek, als bedoeld in artikel 24a, vierde lid.

U kunt uw inzageverzoek of verzoek tot rectificatie/vernietiging indienen per brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland, Bergvredestraat 10, 6942 GK, DIDAM. Om een verzoek op grond van de Wpg in behandeling te kunnen nemen moeten wij uw identiteit vaststellen. U doet dit door een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met uw brief. 

Beslistermijn en rechtsbescherming

De beslistermijn op uw inzageverzoek is zes weken. Deze termijn kan met maximaal vier of zes weken worden verlengd. Wanneer u een verzoek indient om rectificatie of vernietiging van uw gegevens, ontvangt u binnen vier weken een reactie op uw verzoek.
In geval van een schriftelijke beslissing op uw verzoek kunt u binnen zes weken na verzending daarvan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan. Daarnaast kunt u binnen de termijn voor het instellen van beroep aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een verzoek richten tot bemiddeling of advisering in uw geschil. Buiten deze rechtsmiddelen kunt u een klacht indienen bij de AP.