Onderwijs

Passend onderwijs

De wet Passend Onderwijs zorgt dat ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk naar een gewone school gaan, dichtbij huis. Scholen moeten elk kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, bijvoorbeeld met extra hulp in de klas, begeleiding op school of in de wijk. Lukt dat niet, dan moet de school zorgen voor een plek op een andere school. Bijvoorbeeld een school voor speciaal onderwijs, met kleinere groepen en extra ondersteuning. De gemeente zorgt dat hulp buiten en binnen school zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Als het nodig is zorgen school en het Sociaal Team samen met u voor de inzet van de juiste ondersteuning.

Rol in de school

Aan elke basisschool in de gemeente Montferland is vanuit het Sociaal Team een schoolmaatschappelijk werker (smw-er) verbonden.  Deze neemt deel aan het ondersteuningsteam op school en is aanspreekpunt voor de intern begeleider. Via de intern begeleider kunt u in contact komen met de smw-er. De intern begeleider kan ouders met vragen doorverwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk. Ook op het voortgezet onderwijs zijn hulpverleners aanwezig die de weg naar ons team goed weten te vinden.

Dyslexie

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor dyslexiezorg. Kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar, bij wie sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED), komen in aanmerking voor dyslexiezorg. Enkelvoudig betekent dat het kind naast de dyslexie geen andere ondersteuning nodig heeft.

Verwijzing

Voordat er een doorverwijzing voor diagnostiek en eventueel behandeling van dyslexie plaatsvindt, moet de school allerlei metingen hebben uitgevoerd. De school geeft vervolgens een verklaring af dat er een leesdossier aanwezig is en dat er op basis van de scores in een leesdossier een vermoeden is van EED. 

Rol van ouders

Als uw kind ernstige lees- en spellingproblemen heeft, kunt u de school vragen of de school een vermoeden heeft van dyslexie. Vraag de school om met u de gegevens van het leerlingvolgsysteem te bespreken, welke extra hulp op school is geboden en wat het effect van die hulp was. De school kan u adviseren of het stellen van de diagnose dyslexie en een eventuele behandeling, raadzaam is.

Ouders doen een aanvraag bij de gemeente voor diagnostiek en geven hierbij een voorkeur voor een door de gemeente gecontracteerde instelling aan. Bij de aanvraag wordt de verklaring van school toegevoegd waaruit blijkt dat er een leesdossier aanwezig is en dat er een vermoeden is van EED.

Rol van de gemeente

De gemeente toetst de aanvraag en kijkt of er een verklaring van school aanwezig is. Als deze aanwezig is geeft de gemeente een beschikking af.