Tijdelijke subsidieregeling 'coronasteun culturele organisaties Montferland over 2021'

Bent u een vertegenwoordiger van een culturele organisatie in de gemeente Montferland die over het jaar 2021 financiële schade heeft geleden als gevolg van de corona beperkende maatregelen? Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente hiervoor een eenmalige tegemoetkoming (subsidie) verlenen.

Hoe het werkt

Voor ondersteuning op grond van deze subsidieregeling komen in aanmerking:

 • Toneelverenigingen;
 • Zangverenigingen;
 • Dansverenigingen;
 • Muziekverenigingen en orkesten;
 • Schutterijen;
 • Carnavalsverenigingen;
 • Oudheidkundige verenigingen;
 • Huis Bergh;
 • Musea;
 • Filmhuis Didam;
 • Oranjeverenigingen;
 • 4-mei comités;
 • Vrouwenverenigingen;
 • Stichting Mechteld ten Ham;
 • Didam op Stelten;
 • Natuurtheater Zeddam;
 • Jongerenverenigingen;
 • Ouderenverenigingen;
 • 'Kunst en Kunstig';
 • Dorpshuizen.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 april 2022. Aanvragen die na die datum worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.

Voor het aanvragen van deze subsidie zijn een aantal voorwaarden van toepassing (artikel 4).

 • Subsidie wordt uitsluitend verleend als het negatieve exploitatieresultaat waarvoor subsidie wordt gevraagd naar het oordeel van burgemeester en wethouders buiten toedoen van de aanvrager is ontstaan. Bovendien dient de aanvrager aannemelijk te maken dat men niet in staat was dit negatieve exploitatieresultaat op te lossen zonder aanvullende financiële ondersteuning van de gemeente.
 • Subsidie wordt uitsluitend verleend voor het terugdringen van een negatief exploitatieresultaat dat ontstaan is als gevolg van de corona beperkende maatregelen zoals die door de overheid zijn opgelegd.
 • Subsidie wordt uitsluitend verleend indien het uiteindelijke compensatiebedrag tenminste
  € 250,-- bedraagt.
 • De te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 10.000,--.
 • Het rekeningresultaat 2021 dient negatief te zijn

De te verlenen subsidie wordt als volgt berekend:

 1. Het werkelijke verlies aan inkomsten 2021 als gevolg van corona;
 2. de aantoonbaar gemaakte kosten om te voldoen aan de 1,5 metersamenleving (in Euro’s);  
 3. De minderuitgaven als gevolg van de corona beperkende maatregelen.

De berekening is dan als volgt: a + b -/- c.

Goed om te weten

Voor alle aanvragen geldt dat de volgende informatie nodig is om een aanvraag in behandeling te nemen (artikel 6).

 1. Een specificatie van het bedrag aan (netto) inkomstenverlies 2021 als gevolg van de corona beperkende maatregelen.
 2. Een specificatie van de extra gemaakte kosten als gevolg van de ‘1,5 metersamenleving’.
 3. Een specificatie van het bedrag van minder uitgaven in 2021 als gevolg van de corona beperkende maatregelen.
 4. De vastgestelde jaarrekening over 2021.
 5. Een opgave van het werkelijke exploitatieresultaat 2021.

Zorg er voor dat u deze gegevens bij de hand heeft bij het aanvragen van de Tijdelijke Subsidieregeling coronasteun culturele organisaties Montferland over 2021.

DigiD/eHerkenning

Voor het aanvragen van deze subsidies is het van belang dat u zich legitimeert. Met ingang van subsidiejaar 2018 kan dat op verschillende manieren:

Met DigiD

U vraagt subsidie aan namens de vereniging met uw persoonlijke DigiD code. Uw persoonsgegevens worden na inloggen met DigiD automatisch gevuld.

Met eHerkenning

U vraagt subsidie aan met de eHerkenning van de vereniging. Het inschrijfnummer bij de KvK wordt na het inloggen met eHerkenning automatisch gevuld. Meer informatie over het gebruik van eHerkenning kunt u vinden op de website van eHerkenning.