Tijdlijn projecten

Tijdlijn

Projecten

Actief

's-Heerenberg Oost

Actief
Februari 2022

Begin februari 2022 bekrachtigde de gemeenteraad de visie op ’s-Heerenberg-Oost. Dit is een mooi startbewijs voor de verwezenlijking
van de visie. De komende jaren gaan we de wijk mooier, groener, levendiger en veerkrachtiger maken.

Actief

Integraal Kindcentrum (IKC) ‘s-Heerenberg

Actief
 • 2016 realisatie Brede School
 • Juli 2021
  • door de gemeenteraad ingestemd met locatie Zeddamseweg 84, te ’s-Heerenberg.
  • Tevens 20 miljoen beschikbaar gesteld voor aankoop en verbouw.
  • Opstellen programma van eisen
 • December 2021 aankoop pand
 • Nieuwsbrief IKC december 2022
Actief

Omgevingswet

Actief
De Omgevingswet zal naar verwachting ingaan op 1 januari 2024.

De Omgevingswet is diverse malen uitgesteld.

 • Vóór 2025: Omgevingsvisie
 • Vóór 2030: Omgevingsplan
Actief

Huisvesting Internationale werknemers (arbeidsmigranten)

Actief

Dit beleidskader wordt in regionaal verband in de periode 2022-2024 nader uitgewerkt. De Groene Groeiregio komt uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 met een vervolgaanpak.

Actief

Visie Kerkstraat, Didam

Actief
 • Op 18 maart 2021 heeft de raad een motie (M2 – Herbestemming De Hoevert) aangenomen die vroeg om een visie voor woningbouw voor de locatie van de Hoevert.
 • Op 22 april 2021 is de gemeenteraad via een raadsbrief geïnformeerd over de startnotitie voor de visie De Hoevert Didam.
 • Op 2 december 2021 heeft de gemeenteraad de visie Kerkstraat vastgesteld.
Actief

Industrieterreinen 's-Heerenberg

Actief

Als voorbereiding op deze ontwikkeling is door de raad op 22 december 2016 een WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeente) vastgesteld
voor het gebied ten oosten van DocksNLD-1. Dit is in december 2019 met drie jaar verlengd. Na de regionale afspraken is deze WVG ingetrokken en is op 25 februari 2021 door de raad een WVG vastgesteld voor de uitbreiding in noordelijke richting. Voor de
integrale ontwikkeling met de Clean Energy Hub, het labourhotel en de truckparking is een WVG gevestigd door de raad op 23 september
2021.

Actief

Sociaal Domein

Actief

De raad heeft in 2019 verzocht om een Visie Sociaal Domein. Vervolgens is een traject doorlopen waarbij zowel intern als extern partijen zijn geraadpleegd. Aanvankelijk ging dit om de drie wetten in het Sociaal Domein:

 • de Participatiewet
 • Jeugdwet
 • Wmo

Die vormen de kern waarbij opgemerkt kan worden dat de  beleidsvrijheid van de gemeente beperkt is als gevolg van strikte wetgeving. Later zijn daar aanpalende beleidsterreinen zoals onderwijs en gezonde leefstijl aan toegevoegd. Uiteindelijk heeft de raad in februari 2021 het Verbindend Kader Sociaal Domein
2020-2024 vastgesteld.

Actief

Participatie

Actief

Op 19 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het ambitiedocument implementatie Omgevingswet vastgesteld. Hier wordt onder andere ingegaan op het participatiekader en de ambities aangaande participatie. Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad
het Eindrapport Participatiekader vastgesteld en daarbij ook de participatieplicht ingesteld.

Actief

Een nieuwe Sportvoorziening in Didam

Actief

In juni 2020 stelde de gemeenteraad vast, dat het niet mogelijk is om voor een beperkt bedrag (€ 153.000,- p.j.) het verouderde zwembad de Hoevert in Didam te exploiteren. Dit had tot gevolg dat het zwembad per 1 januari 2021 haar deuren sloot. Tegelijkertijd
besloot de raad om € 1.530.000,- beschikbaar te stellen voor een nieuwe sportvoorziening in Didam. Initiatiefnemers hebben plannen ingediend op basis van een aantal kaders. Komende tijd kan de raad gaan besluiten om hiervoor middelen beschikbaar te
stellen.

Actief

Woningbouw/Volkshuisvesting

Actief

Woningbouwontwikkeling is één van de speerpunten van het gemeentelijk beleid. De gemeente acteert hierbij binnen regionale,
provinciale en landelijke kaders. Deze kaders gingen in de tijd van de financiële– en woningbouwcrises rond 2010 uit van krimp en een zeer beperkt woningbouwcontingent. In de jaren daarna keerde langzamerhand het tij, waarna het de laatste jaren volledig is omgeslagen naar een explosieve groei van de woningbehoefte en een historisch woningbouwtekort.

Actief

Energietransitie

Actief

De gestelde doelstelling energieneutraal 2030 op basis van het Akkoord uit 2009/2013 heeft ons ver gebracht, maar nieuwe inzichten
vanuit o.a. de Regionale Energiestrategie vragen om een herijking van de doelstelling als onze regionale 'stip op de horizon' voor de energietransitie. Traject zit in de afrondende fase, dus de verwachting is dat hier in 2022 een voorstel over wordt voorgelegd aan alle
gemeenteraden.

Actief

Dorpsvisies in Montferland

Actief

Op 17 september 2018 heeft de gemeenteraad het beleidskader welzijnsvoorzieningen vastgesteld. In dit beleidskader is onder
andere bepaald dat de instandhouding van dorpshuizen die bestemd zijn voor de huisvesting van plaatselijke verenigingen niet meer de verantwoordelijkheid is van de gemeente, maar van de verenigingen zelf. De dorpshuizen die tot dan toe bij de gemeente in eigendom en beheer waren zijn de afgelopen tijd overgedragen aan de lokale gemeenschappen.

Actief

Koersbepaling

Actief

Tijdens de vorige raadsperiode is een start gemaakt met het bepalen van een koers voor de gemeente Montferland. Directe aanleiding daarvoor was het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Kiezen of delen: rendement op regionale samenwerking’.

Actief

Verkeerscirculatieplan 's-Heerenberg (VCP)

Actief

Het Verkeerscirculatieplan ’s-Heerenberg (VCP) is medio 2019 door de raad vastgesteld. Op 31 juli 2020 is de Burgemeester van Breemenweg geopend. Voor de realisatie van deze nieuw provinciale rondweg (N316) zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en de Provincie over het afwaarderen van de oude provinciale weg, de Drieheuvelenweg. Hierdoor gaat het verkeer in en rond ’s-Heerenberg
anders rijden.

Voltooid

Hoofdstraat/Doetinchemseweg/Beekseweg/Zeddamseweg in Kilder en Hooglandseweg in Braamt

Voltooid

Afgelopen jaar (in 2021) hebben de dorpsraad en gemeente Montferland een aantal keren overleg gehad. Naar aanleiding van
deze overleggen is er in februari 2022 een informatiebijeenkomst geweest, waar alle inwoners van Kilder voor uitgenodigd waren. Er
is gesproken over diverse onderwerpen: het vrachtverkeer in en rondom Kilder, herinrichting van de Hoofdstraat en het rapport van
Veilig Verkeer Nederland (VVN) betreffende de Beekseweg-Doetinchemseweg.