Home > Wonen en leven > Duurzame opwek van energie (grootschalig)

Duurzame opwek van energie (grootschalig)

Montferland staat voor de opgave om energieneutraal te worden in 2030. Naast energie besparen betekent dit ook dat we onze energie duurzaam moeten gaan opwekken. De gemeente is daarom eind 2018 het traject 'Ruimte voor duurzame energie' gestart waarin er binnen de gemeentegrenzen gezocht wordt naar ruimte voor het opwekken van duurzame energie met windmolens, zonnevelden en biomassacentrales.

In de beleidsnotitie 'Montferland, op weg naar energieneutraal 2030' uit 2016, is berekend wat er voor nodig is om als gemeente energieneutraal te zijn in 2030. Deze berekening is gebaseerd op verbruiksgegevens voor de gemeente voor 2012 uit de landelijke klimaatmonitor en fungeert als een nulmeting. Op basis hiervan is bekeken wat er (vanaf 2013) bespaard en duurzaam opgewekt moet gaan worden.

Opgave en energiemix

Om de doelstelling te halen moet er 55% worden bespaard op aardgas en 20% op elektriciteit. Het energieverbruik dat na het behalen van die besparingen overblijft, moet duurzaam worden opgewekt middels diverse bronnen. In 2016 is een mogelijke mix aan duurzame energiebronnen voor Montferland berekend:

 • 15 windturbines (inclusief bestaande 2 windturbines bij Netterden-Azewijn);
 • 101 zonnestroominstallaties op bedrijfsdaken;
 • 37 zonneparken met een totaal oppervlak van 44 ha;
 • 7 biomassacentrales (zowel voor opwek warmte als elektriciteit);
 • 4 bio-vergistingsinstallaties met een output van 10 miljoen m3 biogas.

Bovenstaande duurzame bronnen zijn uitwisselbaar met elkaar, bijvoorbeeld zon versus wind. Ter illustratie: om 15 moderne windmolens te vervangen door zonneparken is er 75 hectare extra zonneveld nodig. Echter is een mix van diverse duurzame energiebronnen wenselijk om te zorgen dat er een goede balans is in vraag en aanbod van energie. Daarmee wordt de toekomstige energievoorziening minder kwetsbaar.

Traject 'Ruimte voor duurzame energie'

Voor het opwekken van duurzame energie is ruimte nodig. De ruimtelijke impact en beleving van een windturbine is anders dan van een zonneveld. Om te zorgen voor goede inpassing van windmolens en zonnevelden is het van belang om de juiste condities en voorwaarden te bepalen waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen. Daarom is de gemeente in 2018 het traject 'Ruimte voor duurzame energie' gestart om een ruimtelijk afwegingskader op te stellen dat houvast biedt bij initiatieven om lokaal duurzame energie op te wekken.

Met het ruimtelijk afwegingskader zorgt de gemeente voor een goede ruimtelijke en maatschappelijke inpassing van grootschalige opwek van duurzame energie (wind, zon en biomassa) in het landschap.

Het traject is in oktober 2018 gestart en wordt afgerond met het vaststellen van het ruimtelijk afwegingskader door de gemeenteraad. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende stappen in het traject.

1. Onderzoek wettelijke belemmeringen

De eerste stap in het traject 'Ruimte voor duurzame energie' was het onderzoeken van de wettelijke belemmeringen voor wind, zon en biomassa in de gemeente Montferland. Hierbij kunt u denken aan o.a. bebouwing, infrastructuur en kabels en leidingen voor elektra en gas. Dat leverde drie kaarten op die weergeven waar in de gemeente wind, zon en biomassa in principe mogelijk zijn (cq. er geen wettelijke belemmeringen zijn). Het onderzoek doet geen uitspraken over de wenselijkheid en inpasbaarheid van duurzame energie in de betreffende gebieden. Daarvoor worden de gebieden nog verder geanalyseerd, waarbij ook rekening wordt gehouden met landschappelijke waarden en ruimtelijke inpassing.

De resultaten van de analyse en de kaarten uit het onderzoek kunt u hier bekijken:

2. Discussieavond gemeenteraad

In november 2018 zijn de resultaten van het onderzoek naar de wettelijke belemmeringen gepresenteerd aan de gemeenteraad tijdens een discussieavond.

3. Startbijeenkomst

De startbijeenkomst van het traject 'Ruimte voor duurzame energie' vond plaats op 11 december 2018 waarvoor stakeholders en bewoners waren uitgenodigd. Doel van de bijeenkomst was om de inwoners van Montferland te enthousiasmeren en te betrekken bij het proces om tot een ruimtelijk afwegingskader te komen. Ook werden de kaarten uit het onderzoek uit stap 1 gepresenteerd als tussenresultaat en kon men op de energiemarkt informatie inwinnen bij o.a. het verduurSaam energieloket, de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij en de Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal.

De presentaties die 11 december zijn gegeven door wethouder van Leeuwen en adviesbureau Bosch & van Rijn vindt u hier:

4. Discussieavonden bewoners en stakeholders

In januari en februari werden discussieavonden georganiseerd waar inwoners en stakeholders mee konden praten over het thema. De belangstelling was groot, dus werden er in totaal vier avonden georganiseerd met ca. 60-70 deelnemers per avond. Tijdens deze avonden konden de deelnemers hun wensen en ideeën met de gemeente delen, zodat de gemeente beter kan bepalen welke voorwaarden zij moet stellen aan het ontwikkelen van grootschalige duurzame energieprojecten.

Tijdens de discussieavonden werden ook locaties binnen de gemeente verkend waar zonne-energie en windenergie mogelijk zijn met de Challenge Montferland Energieneutraal. Voor de Challenge werd gebruik gemaakt van een gecombineerde kaart die weergaf waar in de gemeente mogelijkheden zijn voor windenergie en zonne-energie.

NB: de mogelijkhedenkaart is een afgeleide van de  kaarten uit het onderzoek naar wettelijke belemmeringen (stap 1). Het onderzoek doet geen uitspraak over de wenselijkheid of inpasbaarheid. De kaart geeft slechts weer waar zonne-energie en windenergie niet op voorhand zijn uit te sluiten en is tijdens de discussieavonden ingezet als gespreksmiddel.

Met het afsluiten van de discussieavonden is deze fase voor het aanleveren van ideeën en wensen door stakeholders en bewoners afgerond. De presentatie die tijdens de discussieavonden is gegeven, de mogelijkhedenkaart die gebruikt werd voor de Challenge Montferland Energieneutraal en het samenvattende participatieverslag vindt u hier:

5. Landschappelijke analyse

Synchroon aan de discussieavonden werd in februari 2019 een landschappelijke analyse uitgevoerd waarbij is gekeken naar de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de verschillende gebieden binnen de gemeente Montferland. Zodoende is inzicht verkregen in de landschappelijke draagkracht van deze gebieden voor grootschalige duurzame energie opwek middels wind- en zonne-energie.

De resultaten van de analyse vindt u terug in de rapportage:

6. Tussentijdse behandeling door college en gemeenteraad

Het ruimtelijk afwegingskader wordt gebaseerd op drie bouwstenen:

 1. Onderzoek naar wettelijke belemmeringen: waar is zonne-energie en windenergie binnen de gemeentegrenzen niet op voorhand uit te sluiten?
 2. Discussieavonden met inwoners en stakeholders: waar zien we mogelijkheden voor zonne-energie en windenergie en welke voorwaarden zijn daarbij belangrijk?
 3. Landschappelijke analyse: in welke gebieden in de gemeente is landschappelijke draagkracht voor zonne-energie en windenergie?

De (losse) resultaten van de drie bouwstenen zijn op 12 maart 2019 teruggekoppeld aan het college van burgemeester en wethouders en vervolgens ook gedeeld met de deelnemers van de discussieavonden. Daarnaast vond er tijdens de raadsvergadering van 18 april 2019 ook een tussentijdse terugkoppeling plaats aan de gemeenteraad en is ingestemd met een voorstel voor het vervolgtraject.

In april heeft het college een nieuw raadsvoorstel gemaakt waarin zij aan de gemeenteraad een aantal hoofduitgangspunten voorstelt om te hanteren. Op 5 juni en 13 juni is het raadsvoorstel behandeld door de raadscommissie Ruimte en Financiën en de gemeenteraad. Begin mei is hierover een memo gedeeld met de deelnemers van de discussieavonden en andere geïnteresseerden:

Tijdens de raadsvergadering van 13 juni jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel betreffende de te hanteren hoofduitgangspunten.

7. Gebiedsdialoog windenergie

In september zal de gebiedsdialoog wind plaatsvinden. De gemeente gaat hierbij in gesprek met de direct omwonenden en betrokkenen van het geselecteerde voorkeursgebied over de te stellen voorwaarden in het kader. Deze inwoners worden binnenkort per brief uitgenodigd.

8. Vervolg en afronding

In de komende maanden zal het ruimtelijk afwegingskader concreet vorm gaan krijgen en uiteindelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld. Daarbij wordt de volgende planning gehanteerd:

 • September: gebiedsdialoog wind
 • December/januari: ter inzage legging van ruimtelijk afwegingskader
 • Maart 2020: raadsbehandeling ruimtelijk afwegingskader

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons