Home > Wonen en leven > Duurzame opwek van energie (grootschalig)

Duurzame opwek van energie (grootschalig)

Montferland staat voor de opgave om energieneutraal te worden in 2030. Naast energie besparen betekent dit ook dat we onze energie duurzaam moeten gaan opwekken. De gemeente is daarom eind 2018 het traject 'Ruimte voor duurzame energie' gestart waarin er binnen de gemeentegrenzen gezocht wordt naar ruimte voor het opwekken van duurzame energie met windmolens, zonnevelden en biomassacentrales.

In de beleidsnotitie 'Montferland, op weg naar energieneutraal 2030' uit 2016, is berekend wat er voor nodig is om als gemeente energieneutraal te zijn in 2030. Deze berekening is gebaseerd op verbruiksgegevens voor de gemeente voor 2012 uit de landelijke klimaatmonitor en fungeert als een nulmeting. Op basis hiervan is bekeken wat er (vanaf 2013) bespaard en duurzaam opgewekt moet gaan worden.

Opgave en energiemix

Om de doelstelling te halen moet er 54% worden bespaard op aardgas en 20% op elektriciteit. Het energieverbruik dat na het behalen van die besparingen overblijft, moet duurzaam worden opgewekt middels diverse bronnen. Een mogelijke mix aan duurzame energiebronnen voor Montferland kan zijn:

  • 15 windturbines (inclusief bestaande 2 windturbines bij Netterden-Azewijn);
  • 101 zonnestroominstallaties op bedrijfsdaken;
  • 37 zonneparken met een totaal oppervlak van 44 ha;
  • 7 biomassacentrales (zowel voor opwek warmte als elektriciteit);
  • 4 bio-vergistingsinstallaties met een output van 10 miljoen m3 biogas.

Bovenstaande duurzame bronnen zijn uitwisselbaar met elkaar, bijvoorbeeld zon versus wind. Ter illustratie: om 15 windmolens te vervangen door zonneparken is 75 hectare extra nodig. Echter is een mix van diverse duurzame energiebronnen wenselijk om te zorgen dat er een goede balans is in vraag en aanbod van energie. Daarmee wordt de toekomstige energievoorziening minder kwetsbaar.

Traject 'Ruimte voor duurzame energie'

Voor het opwekken van duurzame energie is ruimte nodig. De ruimtelijke impact en beleving van een windturbine is anders dan van een zonneveld. Om te zorgen voor goede inpassing van windmolens, zonnevelden en biomassacentrales is het van belang om de juiste condities en voorwaarden te bepalen waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen. Daarom is de gemeente in 2018 het traject ‘’Ruimte voor duurzame energie’’ gestart om een ruimtelijk afwegingskader op te stellen dat houvast biedt bij initiatieven om lokaal duurzame energie op te wekken.

Met het ruimtelijk afwegingskader zorgt de gemeente voor een goede ruimtelijke en maatschappelijke inpassing van grootschalige opwek van duurzame energie (wind, zon en biomassa) in het landschap.

Het traject is in oktober 2018 gestart en wordt afgerond met het vaststellen van het ruimtelijk afwegingskader door de gemeenteraad in mei 2019. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende stappen in het traject.

1. Onderzoek wettelijke belemmeringen

De eerste stap in het traject ‘’Ruimte voor duurzame energie’’ was het onderzoeken van de wettelijke belemmeringen voor wind, zon en biomassa in de gemeente Montferland. Hierbij kunt u denken aan o.a. bebouwing, infrastructuur en kabels en leidingen voor elektra en gas. Dat leverde drie kaarten op die weergeven waar in de gemeente wind, zon en biomassa in principe mogelijk zijn (cq. er geen wettelijke belemmeringen zijn). De gebieden worden nog verder geanalyseerd, waarbij ook rekening wordt gehouden met landschappelijke waarden en ruimtelijke inpassing.

De kaarten uit het onderzoek naar wettelijke belemmeringen vindt u hier:

2. Discussieavond gemeenteraad

In november 2018 zijn de resultaten van het onderzoek naar de wettelijke belemmeringen gepresenteerd aan de gemeenteraad tijdens een discussieavond.

3. Startbijeenkomst

De startbijeenkomst van het traject ‘’Ruimte voor duurzame energie’’ vond plaats op 11 december 2018 waarvoor stakeholders en bewoners waren uitgenodigd. Doel van de bijeenkomst was om de inwoners van Montferland te enthousiasmeren en te betrekken bij het proces om tot een ruimtelijk afwegingskader te komen. Ook werden de kaarten uit het onderzoek gepresenteerd en kon men op de energiemarkt informatie inwinnen bij o.a. het verduurSaam energieloket, de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij en de Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal.

De presentaties die 11 december zijn gegeven door wethouder van Leeuwen en adviesbureau Bosch & van Rijn vindt u hier:

4. Discussieavonden bewoners en stakeholders

In januari en februari 2019 organiseert de gemeente discussieavonden. De eerste avond was op 17 januari in Loerbeek. De avond op dinsdag 29 januari in Zeddam is al vol. Daarom organiseert de gemeente twee extra avonden. Op donderdag 7 februari is er een avond in Grandcafé de Snor, Molenstraat 2 in 's-Heerenberg en op dinsdag 19 februari in de filmzaal van Meulenvelden, Waverlo 13 in Didam. U kunt zich aanmelden via de link www.montferland.info/ruimte-voor-energie. Later vindt een terugkoppelavond plaats waarbij de gemeente zal presenteren welke input zij heeft opgehaald en hoe daar mee zal worden omgegaan.

5. Ontwerp en opstellen ruimtelijk afwegingskader

Het ruimtelijk afwegingskader wordt gebaseerd op 1) het onderzoek naar wettelijke belemmeringen en landschappelijke inpassing en 2) input vanuit de discussieavonden met gemeenteraad, bewoners en stakeholders. De uiteindelijke besluitvorming over het kader ligt bij de gemeenteraad.

6. Besluitvorming gemeenteraad

Het ruimtelijk afwegingskader wordt in april/mei besproken in en vastgesteld door de gemeenteraad.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons