Adviezen Sociale Raad Montferland

Adviezen Sociale Raad Montferland 2022 en 2023
DatumOnderwerp
14 oktober 2023

Naar een dementievriendelijke gemeente Montferland: De Sociale Raad kan zich vinden in de aanbevelingen, maar dan wel met direct uitvoerbare praktische handvatten en duidelijke verdeling tussen wat de gemeente moet doen en wat bij de welzijn en zorg organisaties hoort.

Prioriteiten zijn moeilijk aan te geven omdat het een samenhang van elkaar is.

30 september 2023Uitvoeringsplan Financieel loket 2023/2024: De SRM is positief gestemd over dit uitvoeringsplan. Vanuit de SRM komen nog twee aanbevelingen, t.w. 
1.    Zorg dat de activiteiten vooral gericht zijn op het structureel oplossen van problemen en zo min mogelijk een incidenteel karakter hebben, om te voorkomen dat de geboden hulp (weer) tot een ‘terugval’ voor de hulpvragers zou kunnen leiden; 
2.    Betrek (meer) ‘externe deskundigheid’ (‘creatieve denkers’) als een soort ‘klankbord’ bij het vorm geven van de te bieden financiële ondersteuning vanuit de gemeente. 
4 augustus 2023Beleidskader subsidieverstrekking 2024-2027: De Sociale Raad is van mening dat er goed is gekeken naar de doelgroepen, doelen en activiteiten. De Sociale Raad geeft een positief advies over het concept-beleidskader.
4 augustus 2023

Wijziging Re-integratieverordening Participatiewet: De Sociale Raad geeft een positief advies over de  Re-integratieverordening Participatiewet 2023. De Sociale Raad is wel van mening dat de zin uit artikel 3 anders verwoord moet worden: Het college biedt de goedkoopste adequate voorziening aan. Ook de zin in artikel 4 zou anders verwoord moeten worden: Het college plaatst de persoon uitsluitend als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.

Wij adviseren om jaarlijks verslag uit te brengen waarin staat wat er wel en niet bereikt is en waarom doelen niet bereikt zijn.

Ook is het advies om te kijken naar opties om samen te werken met sociale ontwikkelbedrijven.

22 december 2022Ongevraagd advies: De Sociale Raad Montferland adviseert de gemeente Montferland actief mee te doen aan/te participeren in het private initiatief om te komen tot een zgn. ‘Financieringsfonds Energiearmoede’.
16 oktober 2022De Sociale Raad geeft een positief advies omtrent de beleidsnotitie Energiearmoede met enige opmerkingen/aanvullingen. Vanuit de SRM is er veel waardering voor de aanpak van dit thema vanuit de gemeente.
22 augustus 2022Ongevraagd advies inzake opvang en huisvesting (oorlogs)vluchtelingen/asielzoekers en statushouders.
4 april 2022Tussenadvies Sociale Raad Montferland toekomst wonen en zorg in Montferland.