Beplanting

De gemeente onderhoudt haar beplanting het hele jaar door.

Beplanting bestaat uit:

  • Heesters en struiken;
  • Bosplantsoen en houtwallen;
  • Bodembedekkende beplanting;
  • Hagen.

Onkruid tussen de beplanting

De gemeente haalt het onkruid tussen de beplanting over het algemeen handmatig door middel van schoffelen weg. Het schoffelen gebeurt niet op gezette tijden maar op het oog, het zogenaamde beeldgericht werken. Dit betekent dat er niet meer onkruid mag groeien dan het beeld zoals afgesproken in een bepaald gebied mag zijn. Hierover kunt u in het handboek beeldgericht werken meer over vinden. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Bij hogere beplanting en bosplantsoen wordt meestal alleen de randen langs de weg of het trottoir en naastgelegen gazons geschoffeld. Onkruid in het midden mag hier blijven staan zolang het maar niet boven de beplanting uit komt.

Houtwallen komen meestal voor in het buitengebied. Deze beplanting wordt op een natuurlijke wijze onderhouden. De gemeente schoffelt daar niet.

Onderhoud heesters, struiken en bosplantsoen

Heesters en struiken worden jaarlijks gesnoeid of gedund. Dit gebeurt over het algemeen in de winter. De overgroei op wegen en trottoirs wordt volgens het beeldgericht werken opgepakt. Zodra de overgroei meer wordt dan het afgesproken beeld worden de heesters en struiken teruggesnoeid.

Bosplantsoen wordt eens in de drie jaar in zijn gedund om het plantsoen fris en mooi te houden. Overgroei op wegen en trottoirs zal teruggesnoeid worden indien het beeld wordt overschreden. Dit gebeurt jaarlijks.

Onderhoud bodembedekkende beplanting

Bodembedekkende beplanting bestaat uit heesters en vaste planten. Deze beplanting bedekt (bijna) volledig de bodem en zijn meestal niet hoger dan 75 centimeters.

De heesters worden volgens het beeldgericht werken gesnoeid. Dit betekent dat overgroei op trottoirs en rijwegen en scheuten volgens afgesproken beeld worden gesnoeid. Over het algemeen betekent dit dat er één tot tweemaal per jaar gesnoeid wordt.

De vaste planten worden in het voorjaar van het afgestorven blad ontdaan en zullen in de zomer dan weer in bloei staan.

Onderhoud hagen

Een haag is een gesloten rij of blok van struikachtige beplanting die in een bepaalde vorm wordt geknipt of gesnoeid. Het knippen van hagen gebeurt niet op gezette tijden maar op het oog, het zogenaamde beeldgericht werken. Dit betekent dat de haag moet voldoen aan het beeld zoals afgesproken is in een bepaald gebied. Hierover kunt u in het handboek beeldgericht werken meer lezen. Over het algemeen betekent dit dat de haag twee of drie keer per jaar geknipt wordt. Over het algemeen worden de hagen machinaal geknipt.

Onderhoud houtwallen en struwelen

Houtwallen en struwelen worden op een natuurlijke manier onderhouden. Deze beplanting komt vooral voor in het buitengebied en bestaat uit bomen en struiken. Bomen kunnen als solitair voorkomen en er is een kruidachtige onderbegroeiing aanwezig.

De houtwallen worden eens in de drie jaar in zijn geheel teruggesnoeid. Dit gebeurt meestal in de winter. Jaarlijks wordt gekeken of de overgroei op wegen en fietspaden niet te groot wordt. Bij te grote overgroei bestaat er gevaar voor verkeersdeelnemers door het  moeten uitwijken of er ontstaat beschadiging van voertuigen. Om dit te voorkomen wordt regelmatig deze overgroei machinaal weggesnoeid.