Duurzaam beleid: energieneutraal in 2030

De gemeente Montferland wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we veel energie moeten gaan besparen en vervolgens alle energie die we in 2030 nog verbruiken voor apparaten, verlichting en verwarming van inwoners, instellingen en bedrijven in Montferland duurzaam moeten opwekken.

Duurzaam in de betekenis van dat er geen fossiele brandstoffen worden gebruikt en het milieu niet extra wordt belast. Hoe we dat de komende jaren gaan doen staat o.a. beschreven in de 'Uitvoeringsagenda Montferland Energieneutraal 2018-2030' (deze vindt u onderaan deze pagina). Deze ambitieuze agenda is voor en door de Montferlandse gemeenschap opgesteld, omdat veel agendapunten ook door de lokale bevolking en het bedrijfsleven opgepakt moeten worden. In onze online duurzaamheidskrant laten we de voortgang zien van de verschillende projecten uit de uitvoeringsagenda.

Voorgeschiedenis

In 2013 is het Akkoord van Groenlo door de 8 Achterhoekse gemeenten (o.a. Montferland) gesloten. In dit akkoord is afgesproken om als Achterhoek in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat er dan evenveel energie in de regio (duurzaam) wordt opgewekt als verbruikt. Door grootschalige energiebesparing en productie van duurzame energie in de regio moet dit bereikt worden. De rol van de gemeente is vooral die van verbinder, facilitator en aanjager. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met bedrijven, burgers en organisaties.

Van aaibaar tot impactproject

2030 is dichterbij dan u denkt. Daarom moeten we nu aan de slag voor een energieneutrale toekomst voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. Zodat we op een prettige manier hier kunnen blijven wonen en leven. Iedereen kan hieraan bijdragen. De gemeente zelf uiteraard, de Achterhoekse buurgemeenten, bedrijven, verenigingen én de mensen zelf. Alleen door gezamenlijk de schouders onder deze zeer ambitieuze opgave te zetten kunnen we dit doel halen. De uitvoeringsagenda is een eerste stap in de juiste richting: 36 projecten die we in de periode 2018 t/m 2022 opstarten om iedereen in beweging te krijgen om met de ambitieuze energiedoelstellingen aan de slag te gaan. De 36 projecten zijn onderverdeeld in vijf categorieën:

  • Gemeentelijke organisatie;
  • Woningvoorraad;
  • Bedrijven;
  • Sportaccommodaties & dorpshuizen;
  • Duurzame energie.

De projecten zijn een mix met aan de ene kant concrete, aaibare ‘dichtbij huis’ projecten die bij wijze van spreken vandaag opgestart kunnen worden en op veel draagvlak kunnen rekenen, en met aan de andere kant de grotere projecten die goed moeten voorbereid en er dan voor gaan zorgen dat we de komende jaren meters gaan maken.

* Geamendeerd vastgesteld met de wijziging dat punt 3.2 (biomassaonderzoeken) op blz. 24 wordt vervangen door onderzoek naar biovergisting.