Duurzaam wonen

Eén van de categorieën in de Uitvoeringsagenda Montferland Energieneutraal is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Door te investeren in het energiezuinig maken van bestaande woningen kan veel energie worden bespaard, waardoor er minder energie (duurzaam) hoeft worden opgewekt. Daarnaast levert een goed geïsoleerde woning ook extra wooncomfort op en gaat de energierekening omlaag. Tot slot gaan we de komende jaren onderzoeken hoe woningen met duurzame warmteopties verwarmd kunnen gaan worden.

Transitievisie Warmte

In de Transitievisie Warmte legt de gemeente vast hoe zij de komende jaren aan de slag wil gaan met de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Onder andere door in bepaalde wijken te gaan starten met een verkenning naar duurzame warmteopties als alternatief voor aardgas. Het college van B&W heeft inmiddels het ontwerp Transitievisie Warmte vastgesteld en per 7 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. U kunt de ontwerpvisie hieronder raadplegen:

Ontwerp Transitievisie Warmte (mei 2021)

U kunt gedurende de ter inzage legging van de ontwerpvisie schriftelijk een reactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam, of per e-mail gericht aan gemeente@montferland.info onder vermelding van ‘inspraak transitievisie warmte’.

Op maandag 14 juni was er een digitale informatieavond over het ontwerp Transitievisie Warmte. De sessie is opgenomen, dus u kunt deze hier terugkijken:

Opname informatieavond Transitievisie Warmte 14 juni

Zelf aan de slag

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw eigen woning te verduurzamen? Uw huis misschien zelfs helemaal energieneutraal maken? Dan kunt u terecht bij het Agem Energieloket. Bijvoorbeeld voor tips over energiebesparing, duurzame energieopwekking en het aanvragen van subsidies en leningen. Onder het kopje subsidies en leningen vindt u een handig overzicht van de mogelijke opties. 

Inspiratie

U kunt op vele manieren inspiratie op doen over hoe u zelf aan de slag kunt met het verduurzamen van uw woning. Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Achterhoekse Duurzame Huizenroute waarbij eigenaren van duurzame woningen, bedrijven of andere locaties hun deuren opstellen en hun kennis en ervaringen delen met geïnteresseerden. Dit jaar vond de duurzame huizen route digitaal plaats.

Duurzaam verwarmen in Beek

Duurzame woning in Didam

Subsidies en leningen voor woningeigenaren

Om het verduurzamen van uw woning te bekostigen, kunt u gebruik maken van diverse subsidies en leningen. Meer informatie hierover vindt u op onderstaande pagina 'Verduurzaam uw huis’. De gemeente werkt hierin samen met het Agem Energieloket. Het energieloket is te bereiken via energieloket@agem.nl of (0314) 820 360.