Evenementenvergunning aanvragen

Als u een vergunning nodig heeft kunt u deze aanvragen door op onderstaande knop ‘aanvragen’ te klikken.

Naast dit ingevulde aanvraagformulier hebben wij nog een aantal andere gegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen behandelen. Deze gegevens moet u aan het einde van dit formulier uploaden. Zorg er dus voor dat u deze digitaal voor handen heeft. Als de aanvraag niet compleet is, kan worden besloten de aanvraag niet te behandelen.

Corona-toets (COVID-19 toets)

Het Coronavirus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor het organiseren van evenementen. Veilige en gezonde evenementen is hierbij het uitgangspunt.

Het reguliere evenementenproces blijft het vertrekpunt en is dat voor organisatoren, gemeenten en hulpdiensten/veiligheidsregio’s bekend terrein. Nu komt in dat bekende proces een extra stap: de COVID-19 toets. Dit vergt van ons allemaal meer tijd en inspanning. We hopen met het document 'Evenementen in Coronatijd' de organisatoren een helpende hand te bieden om die extra stap te kunnen nemen.

Hoe het werkt

De organisator van een evenement vraagt - al dan niet na een vooroverleg -  een digitale vergunning aan voor het evenement. Het doel van de aanvraag is om onder andere inzicht te krijgen in de feiten en gegevens over de activiteiten, het publiek, de deelnemers, de organisatie, de risico’s en het veiligheidsplan.

De vergunningverlener toetst of de aanvraag volledig is. Waar nodig wordt om aanvullende stukken gevraagd.

De vergunningverlener beoordeelt de volledige aanvraag, relevante (in)formele regels, gegevens over de reputatie van het evenement en relevante gegevens uit overige kennisbronnen. Deze beoordeling leidt tot de behandelclassificatie: regulier (A), aandacht (B) of risicovol evenement (C).  Daarna wordt de aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving van de Algemene plaatselijke verordening. Afhankelijk van de behandelclassificatie wordt de aanvraag ter advisering voorgelegd aan de politie, brandweer en gemeentelijke afdelingen.

Daarna volgt een besluit. Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorwaarden en voorschriften die genoemd zijn in de vergunning.

Aan te leveren gegevens

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier (door middel van DigiD of eHerkenning).
 2. Kaart van de locatie en/of routekaart (route, optocht, stoet en/of parcours). 
 3. Tekening (op schaal getekend) van het evenemententerrein, met daarop alle gebouwen, bouwsels/objecten, afsluitingen/afscheidingen met toegangen en nooduitgangen van het terrein, parkeergelegenheid, bereikbaarheid en opstelplaatsen voor de hulpdiensten.
 4. Plattegrondtekening (schaal 1:100) van alle bouwsels/objecten voorzien van maten en eventuele aanwezige veiligheidsvoorzieningen.
 5. Calamiteitenplan/veiligheidsplan (EHBO, beveiliging, telefoonnummers, etc.). Format beschikbaar, zie onderaan deze pagina.
 6. Mobiliteitsplan. Format beschikbaar, zie onderaan deze pagina. Dit is in ieder geval verplicht als bij een evenement meer dan 1.000 personen komen en/of bij het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen.
 7. Draaiboek/programma.
 8. Bijlage waaruit blijkt dat een tijdelijke bouwsel zoals een tent, podia en tribune (constructief) veilig is.
 9. Tekening (op schaal getekend) van het kampeerterrein met wegen, paden en ontsluitingen.
 10. Indieningvereisten op basis van het “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen”:
  1. Situatieschets met noordpijl;
  2. Plattegrond op schaal of met maatvoering waarop de aanwezige bouwsels (zoals een tent, tribune, kramen, podia) groter dan 25m² zijn aangegeven;
  3. Plattegrond van iedere bouwsel die is bestemd voor meer dan 150 mensen, waarbij de hoogste bezetting wordt opgegeven. Per bouwsel wordt aangegeven: 
  • De voor personen beschikbare oppervlakte
  • De gebruiksbestemming;
  • De opstelling van inventaris en inrichtingselementen (zoals stands, kramen, podia), met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn: 
 • brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
 • vluchtroutes;
 • draairichting van doorgangen;
 • nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;
 • vluchtrouteaanduidingen;
 • noodverlichting;
 • brandblusvoorzieningen, en
 • brandweeringang.

Met het aanvraagformulier kunt u maximaal 45Mb aan bijlagen meesturen. Wilt u meer (of grotere) bijlagen meesturen, dan kan dit via evenementen@monferland.info.

Hoe lang het duurt

U vraagt de vergunning voor een evenement aan bij de gemeente. Doe dit tijdig en begin een half jaar van te voren. Dient u uw aanvraag niet 12 weken van te voren bij ons in, of is de aanvraag niet compleet, dan kan worden besloten de aanvraag niet te behandelen.

Bent u of anderen het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u of anderen binnen 6 weken bezwaar maken.

Goed om te weten

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

Neem in een vroeg stadium contact op met de evenementencoördinator van de gemeente. Wij denken graag met u mee en kunnen u informeren over (gemeentelijke) subsidiemogelijkheden, facilitaire ondersteuning  en uw evenement helpen promoten.

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

Brandveiligheid

Om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen en festivals te bevorderen gelden er met ingang van 1 januari 2018 landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Deze regels staan in het besluit 'Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen'. Het gaat hierbij om plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. Ook tijdelijke bouwsels die daar worden geplaatst vallen hieronder, zoals een tent op evenemententerreinen, een tribune en een podium. In het besluit zijn voorschriften opgenomen waaraan altijd moet worden voldaan.

Als u een evenementenvergunning moet aanvragen, dan hoeft  u geen aparte melding brandveiligheid van ‘overige plaatsen’ te doen.  In Montferland hebben wij ervoor gekozen om dit in de aanvraag evenementenvergunning mee te nemen. Dit scheelt u werk, tijd en een extra procedure.

Als u geen evenementenvergunning nodig heeft, dan moet u mogelijk wel een melding brandveiligheid van ‘overige plaatsen’ doen. Voor meer informatie kikt u op de link 'Brandveiligheid, melding of vergunning', onderaan deze pagina.

Paarden bij evenementen (optochten)

Paarden komen bij diverse evenementen voor, zoals bij de intocht van Sinterklaas, slipjachten en endurance. De organisator van een evenement is primair verantwoordelijk voor een veilig en ordelijk verloop van een evenement. De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en openbare veiligheid, en kan eisen stellen om de veiligheid rondom een evenement afdoende te waarborgen. Daarom zijn beleidsregels met betrekking tot de openbare veiligheid opgesteld, voor het gebruiken van paarden bij evenementen(optochten). Deze beleidsregels zijn vooral opgesteld om verantwoord om te gaan met paarden bij evenementenoptochten. Waarbij er tijdig voldoende aandacht wordt besteed aan veiligheid. Voornoemde regels worden door ons meegenomen in de afweging of een evenementenvergunning wordt verleend en/of hoe hierop wordt toegezien. Eén en ander is vanzelfsprekend mede afhankelijk van het soort optocht c.q. evenement.