Gazons

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Een onderdeel hiervan is het maaibeheer.

Het maaien van het gras in de kernen van Montferland kan op twee manieren worden uitgevoerd. In de regel is de manier van gras beheer gerelateerd aan het gebruik van de ruimte. Zo zijn wadi’s vaak als bloemrijk grasland ingericht, aangezien deze vaak voorzien zijn van een steile kanten en onderin staat geregeld water. De grasmaaier kan hier dus niet kan maaien.

Gazon

Gazon is het meest voorkomende groen in de Montferlandse kernen. Het maaien van deze gazons wordt uitgevoerd op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde beeld. Maaien gebeurt dus niet volgens een vaste frequentie, maar wordt uitgevoerd wanneer het nodig is. Zo kan het zijn dat in een droge zomerperiode minder vaak gemaaid wordt dan in het voorjaar, wanneer het gras sneller groeit omdat er meer regen valt.

Bloemrijk grasland

Bloemrijk grasland geeft een gevarieerd beeld en heeft een hoge ecologische waarde. Daarnaast is het aantrekkelijk om in te spelen, of bloemen te plukken. Het nadeel is dat bloemrijk grasland een rommeliger beeld dan gazon geeft en niet altijd evenveel bloeiende bloemen bevat. Om deze reden worden de locaties voor aanleg van bloemrijk grasland op voorhand getoetst op het gebruik en het wenselijk beeld. Hiermee wordt bereikt dat er geen overlast, maar plezier wordt beleeft aan deze natuur in de kernen. Na de aanleg van een bloemrijk grasland duurt het gemiddeld 3 jaar voordat het wenselijk beeld is bereikt. Het is een kwestie lange adem, maar het resultaat mag er dan ook zijn.

Om de ingezaaide bloemen te behouden kan één of twee maal per jaar gemaaid worden. Indien vaker gemaaid zou worden zullen veel soorten bloemen niet meer terugkomen en het beeld zal veranderen. Bij één keer maaien gebeurt dit in het najaar, bij twee keer maaien gebeurt dit in de zomen en in het najaar. Doordat het gras wordt afgevoerd, worden deze graslanden verschraald, dat een positieve invloed heeft op de soortenrijkdom. Hoe schraler de grond is, hoger de ecologische waarde.

Dagelijks onderhoud

Het maaien van de gazons gebeurt deels door de medewerkers van de gemeente, en deels door een aannemer die voor dit werk wordt ingehuurd. Daarnaast wordt het gras rond obstakels en bomen die in het gazon staan geregeld handmatig weggemaaid en worden de graskanten gestoken.

Het maaien van de bloemrijke graslanden gebeurt door een bedrijf met speciale maaiers en trekkers. Dit gebeurt één á twee keer per jaar.        

Groot onderhoud

Aan de hand van het vastgestelde beeld worden de graslanden in de Montferlandse kernen regelmatig getoetst. Indien het beeld niet meer voldoet kan worden ingegrepen door het grasveld bijvoorbeeld opnieuw in te zaaien, opnieuw vlak te maken, of op te ruimen.

Deze werkzaamheden worden niet in een vast tijdsschema uitgevoerd, maar alleen wanneer het nodig is.

Maaien binnen de kern

Maaien binnen de kern.jpg