Gedragsregels

De medewerkers van het cluster Werk & Inkomen proberen u zo goed mogelijk te helpen. Om ons contact met u goed te laten verlopen hebben wij gedragsregels. Wij houden ons aan die regels en wij verwachten van u dat u dit ook doet.

Dit zijn de regels:

  • U moet aanwijzingen van de medewerkers opvolgen;
  • Agressie (ook mondeling), bedreiging en vernieling van spullen zijn verboden;
  • Gebruik van drugs en alcohol is verboden, evenals handel daarin;
  • Het bij u hebben van slag-, steek- en vuurwapens is verboden;
  • Discriminatie en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan;
  • De publieksruimte mag u enkel gebruiken voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gedragsregels zijn er voor u én voor ons. Als u de gedragsregels niet naleeft, kan de gemeente uw uitkering verlagen. In het uiterste geval mag u niet meer in het gemeentehuis komen of doen wij aangifte bij de politie. Als wij een regel niet nakomen, kunt u een klacht indienen.

Houd er rekening mee dat de medewerkers, 'slechts' een wet uitvoeren die ze niet zelf hebben bedacht en dat zij namens de gemeente handelen en niet persoonlijk.

Klachten

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Bent u het niet eens met de manier waarop één van onze medewerkers u behandeld heeft, bel ons dan eerst. Mocht u het dan nog steeds niet eens zijn met de manier waarop we u te woord staan, dan kunt een klacht schriftelijk of digitaal indienen via de website rechts op deze pagina.

Bezwaar

Als u het met een besluit van ons niet eens bent, kunt u bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken na verzending van het besluit en kan ook digitaal, via de website rechts op deze pagina. Waar het bezwaarschrift aan moet voldoen staat in het besluit (beschikking).