Reiniging

Vegen van de straat

Door het vegen van de goten kan het regenwater beter afstromen naar de kolken en  worden  afgevoerd. Door te vegen wordt vervuiling en verstopping van de kolken voorkomen en het onkruid op verharding groeit minder snel. De goten worden geveegd langs wegen, parkeerplaatsen en op pleinen binnen de bebouwde kom. In de bebouwde kom wordt vijf maal per jaar geveegd. Op industrieterreinen wordt drie maal geveegd en in de kernen Didam en ’s-Heerenberg iedere veertien dagen. Na afloop van grote evenementen waar veel vuil verwacht wordt zoals bijvoorbeeld carnavalsoptochten wordt extra geveegd. In het voorjaar wordt een bloesemronde geveegd en in het najaar een bladronde.

De werkzaamheden worden met  een veegmachine uitgevoerd. Het vegen is een rijdend proces, de overlast voor weggebruikers is niet groot.

De Reinigingsdienst Liemers (RDL) voert in opdracht van de gemeente de werkzaamheden uit.

Onkruidbeheersing op verharding

Het onkruid wordt verwijderd om de wegen en voetpaden begaanbaar te houden en niet vol met onkruid te laten staan. Het onkruid maakt de wegen en voetpaden glad en is voor de verkeersveiligheid niet wenselijk. Tevens geeft veel onkruid een verwaarloos aanzien van de openbare ruimte. Het onkruid op de verharding wordt door regelmatige bestrijding met diverse methodes verwijderd op de verharding binnen de bebouwde kom. In het groeiseizoen ontwikkelt zich onkruid. Vanaf april 2016 is het verboden om met chemische bestrijdingsmiddelen het onkruid te bestrijden.  Door het toepassen van andere onkruidbestrijdingsmethodes moet er nu vaker werkzaamheden uitgevoerd worden om het zelfde resultaat te behalen.

Door de nieuwe werkuitvoering zal het beeld van onkruid op verharding dit jaar wijzigen. De methodes zijn minder efficiënt en werken minder lang wat betekent dat het aanzien van de verharding meer groen zal zijn. De werkzaamheden worden machinaal uitgevoerd en vindt nu plaats met een brander en het onkruid wordt daardoor weg geschroeid.

Bewoners kunnen ook zelf helpen bij de beheersing van het onkruid op de verharding:

  • Bewoners kunnen hun stoep regelmatig vegen, zodat onkruidzaden geen kans krijgen;
  • Bewoners kunnen het onkruid bij droog weer bijvoorbeeld wegkrabben of met kokend water besproeien.

Hierdoor kunnen de bewoners het aanzien van hun straat extra kwaliteit geven bovenop het basisonderhoud van de gemeente.

Onkruidbeheersing

Onkruidbeheersing.jpg

Reinigen straat- en trottoirkolken

Alle straat- en trottoirkolken in de openbare straten en parkeerplaatsen worden één keer per jaar gereinigd om een goede afvoer van het regenwater te waarborgen. Deze werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente meestal in de winter of het vroege voorjaar uitgevoerd .

Om het reinigen al alle kolken mogelijk te maken vragen wij u:

  • Geen auto te plaatsen boven een kolk;
  • geen afval of afvalcontainers op een kolk te plaatsen;
  • als een kolk direct aan uw tuin ligt deze vrij te houden van overhangende beplanting;
  • geen aanhanger met een ketting aan het kolkendeksel vast te zetten.

Doordat bij het reinigen van de kolken van een grote vrachtauto gebruik wordt gemaakt kan dit leiden tot enige verkeershinder.

Aansluitend of gelijktijdig met de machinale reiniging worden de kolken in achterpaden en voetgangersgebieden die eigendom zijn van de gemeente, handmatig gereinigd.