Wat doet de gemeenteraad?

De leden van de gemeenteraad worden gekozen door de inwoners van de gemeente Montferland. Elke raads- en fractievergadering wordt live uitgezonden met geluid (ook is het mogelijk om een vergadering terug te kijken).

Wat doet de gemeenteraad?

De verhouding tussen de raad en het college lijkt op de verhouding tussen de Tweede Kamer en het kabinet. De gemeenteraad werkt als de Tweede Kamer, het college van burgemeester en wethouders als het kabinet. De raad stelt vast welke doelstellingen gehaald moeten worden en controleert vervolgens of het college deze ook daadwerkelijk haalt. Kortom: het college bereidt besluiten voor en vormt het dagelijks bestuur van Montferland, de raad bepaalt de richting en controleert. Hierbij houdt de raad rekening met signalen en informatie uit de samenleving. De raad heeft een agendacommissie die tot taak heeft de agenda voor de raadsvergadering en de raadscommissie voor te bereiden. Voor vragen over of aan de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de raadsgriffie. Aan het begin van de raadsvergadering krijgen inwoners en/of instellingen gelegenheid gebruik te maken van het spreekrecht, voor zover het punten betreft die op de agenda voorkomen en waarbij al gebruik is gemaakt van het spreekrecht bij de raadscommissievergaderingen. 

Hoe controleert de gemeenteraad?

De raad heeft allerlei wettelijke mogelijkheden om het college te controleren. Hij heeft het recht om beleidsvoorstellen van het college te wijzigen (recht van amendement), het recht om met eigen voorstellen te komen (het recht van initiatief), het recht om over een niet geagendeerd onderwerp te debatteren (recht van interpellatie), het recht om zelf onderzoeken te doen of te laten doen en het recht om schriftelijk en mondeling vragen te stellen. De gemeenteraad kent ook een Auditcommissie, deze bestaat uit raadsleden en houdt namens de raad toezicht op de uitvoering van de (financiële bedrijfsvoerings)kaders door het college en brengt hierover advies uit aan de raad. De Auditcommissie heeft ook overleg met de accountant en een taak bij de aanstelling van de accountant. Elk raadslid heeft het recht op ambtelijke ondersteuning en de raad als geheel heeft een raadsgriffier, hij ondersteunt met de medewerkers van de raadsgriffie de gemeenteraad. U kunt contact opnemen met de raadsgriffier via griffie@montferland.info. Voor een extra mogelijkheid om door middel van onafhankelijke onderzoeken de uitvoering van het beleid te controleren heeft de gemeente een rekenkamercommissie. Deze gaat na of de gemeente haar doelen heeft bereikt en hoeveel geld dat heeft gekost. Dit moet leiden tot een betere gemeentelijke dienstverlening en een betere besteding van overheidsgeld.

Wat is de rol van de burgemeester?

De burgemeester heeft een dubbelrol, hij is voorzitter van het college en voorzitter van de gemeenteraad. Als voorzitter van het college bewaakt hij de eenheid van het beleid. Als voorzitter van de raad leidt hij de raadsvergaderingen waarin de besluiten genomen worden.

Samenstelling gemeenteraad

De samenstelling van de gemeenteraad vindt u op deze pagina.

Ingekomen stukken

Wanneer u als inwoner een brief schrijft aan de gemeenteraad wordt die geplaatst op de digitale lijst van ingekomen stukken. De digitale lijst is openbaar en wordt geanonimiseerd op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De gemeenteraad zal het belang van openbare informatie altijd afwegen tegen uw recht op privacy.