Gescheiden rioolstelsel

In onze steden en dorpen verdwijnt het regenwater grotendeels via de regenpijpen van gebouwen en kolken in de straat direct in de riolering. Veel van deze riolen bestaat uit oude, gemengde rioleringssystemen, waarbij huishoudelijk afvalwater (van bijvoorbeeld toiletten, douche, wasmachine) en het regenwater in één buis wordt verzameld. Eigenlijk is dit zonde. Het schone regenwater wordt vuil omdat het zich mengt met huishoudelijk afvalwater en het van oorsprong schone water moet vervolgens gezuiverd worden in een (dure) rioolwaterzuivering. Bovendien leidt hevige regenval steeds vaker tot het overlopen van deze gemengde riolen. Vuil water komt zo in oppervlaktewater zoals het Grenskanaal, de Laak en de Didamsewetering.

In uw gemeente zijn verscheidende riolen vernieuwd in de afgelopen jaren. Op diverse locaties is het oude gemengde riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Het regenwater wordt in een aparte buis ingezameld en verderop op het oppervlaktewater geloosd of geïnfiltreerd in bodem. Het afvalwater wordt in een andere buis verzameld en naar de rioolwaterzuivering afgevoerd.

De voordelen van het gescheiden rioolstelsel zijn:

  • Er wordt geen schoon regenwater meer gemengd met het afvalwater.
  • Er hoeft geen regenwater meer te worden gezuiverd bij de RWZI wat leidt tot lagere zuiveringskosten en een betere zuivering van rioolwater;
  • Het regenwater wordt vastgehouden in de wijk of buurt waar de neerslag ook daadwerkelijk valt en kan daar in de bodem zakken. Dit voorkomt verdroging van bodem en zorgt voor aanvulling van het oppervlaktewater.