Oppervlaktewater

Een sloot stinkt

Is er een sloot of watergang die stinkt? Drijven er dode dieren, afval en/of andere zaken die niet in het water thuis horen? Dan kunt u contact opnemen met het waterschap. Het waterschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water en de controle daarop.

Er drijven dode vissen en/of eenden in de sloot

In de zomerperiode kan de waterkwaliteit sterk achteruit gaan. Ziet u dode dieren in het water drijven, dan kan er tijdens zeer warme periodes spraken zijn van blauwalgen, botulisme of andere zaken. Vermijd in een dergelijk geval contact met water, dit geldt ook voor uw huisdieren en neem contact op met het waterschap Rijn en IJssel. Kijk onder het kopje ‘Algemeen: Wie doet wat op het gebied van water?’ voor de contactgegevens van het waterschap Rijn en IJssel.

Er drijft allemaal vuil in de sloot

In de meeste gevallen is het waterschap verantwoordelijk voor het onderhoud van de primaire watergangen. Er wordt rekening gehouden met de Flora- en Faunawet en de bijhorende gedragscode die voor alle waterschappen geldt. Neem contact op met het waterschap over vervuiling van het oppervlaktewater.