Wateractiviteit

Algemeen

Voor bepaalde activiteiten met grondwater of (in en op) oppervlaktewater is er een vergunning-, melding- of informatieplicht. Oppervlaktewater is het water in sloten, vijvers, plassen, kanalen en rivieren.

Hoe het werkt

Het gaat dan bijvoorbeeld over het lozen van afvalwater, het onttrekken of infiltreren van grondwater, het aanleggen of wijzigen van waterstaatswerken (zoals oeverbeschoeiing, dijken, e.d.) of het organiseren van evenementen op of langs het water.

Veel regels die gaan over wateractiviteiten zijn onder de Omgevingswet overgegaan naar het Waterschap. De Waterschapsverordening regelt nu de algemene regels over het watersysteem (denk aan waterkeringen, watergangen en het grondwater). De verordening kan melding- en vergunningplichten bevatten voor activiteiten. De gemeente Montferland valt binnen het beheergebied van het Waterschap Rijn en IJssel. 

Meer informatie kunt u nalezen op de website van het Waterschap Rijn en IJssel.

U kunt ook de vergunningcheck doen op de website van het Omgevingsloket. Na de vergunningcheck kunt u via het Omgevingsloket rechtstreeks uw vergunning aanvragen of een melding doen. 

Let op! Soms zijn er voor het lozen van afvalwater op de riolering nog regels van de gemeente van toepassing. Dit komt dan naar voren bij de vergunningcheck.