Wie doet wat?

De gemeente

De gemeente heeft een zorgplicht met betrekking tot de inzameling van huishoudelijk afvalwater en daarnaast een beperkte zorgtaak voor hemelwater en grondwater. Gemeenten zorgen voor de riolering, zodat u uw huishoudelijk afvalwater en (meestal) regenwater kunt lozen. Ook het regenwater van straten en pleinen verdwijnt meestal in het riool. Daarvoor betalen gebruikers en/of eigenaren van gebouwen rioolheffing aan de gemeente. U betaalt nooit meer dan de gemeente aan riolering uitgeeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente door te bellen naar (0316) 291 391 of door een e-mail te sturen naar gemeente@montferland.info.

Het waterschap

De waterschappen zorgen voor schone sloten, vijvers en ander oppervlaktewater. Daarbij zorgen zij er ook voor dat er voldoende maar niet teveel water is. Daarbij hoort ook het beheer en onderhoud van de waterlichamen in haar beheergebied. Hiervoor moeten inwoners en bedrijven watersysteemheffingen aan het waterschap betalen. Alle waterschapstaken zijn vastgelegd in de Waterschapswet. Ook maakt het waterschap beleidskaders en beleidsdoelen voor de gemeenten in haar beheergebied met betrekking tot lozingen en oppervlaktewaterkwaliteit. Ook zuiveren waterschappen het afvalwater dat gemeenten inzamelen. Dit betalen zij uit de zuiveringsheffingen. Waterschap Rijn en IJssel beheert en onderhoudt het oppervlaktewater en zuivert uw afvalwater op de zuivering Nieuwgraaf in Duiven en de zuivering in Etten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Waterschap Rijn en Ijssel.

De provincie Gelderland

De provincie gaat op hoofdlijnen over (grond) water, daarbij valt te denken aan:

  • Koude-warmte opslag;
  • Diep grondwater onttrekken;
  • Bedrijfsmatige grondwateronttrekking;
  • Bescherming tegen water;
  • Water voor de natuur;
  • Water in bebouwd gebied;
  • Water voor de landbouw;
  • Zwemwater (wordt uitgevoerd door het waterschap).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De provincie Gelderland.