Bouwwerk, beoordeling schetsplan

Bouwplannen voor binnen de historische kern van ’s-Heerenberg zijn welstandsplichtig. Dit betekent dat uw plan moet voldoen aan bepaalde eisen. Als het plan aan de eisen voldoet, krijgt u een positief welstandsoordeel.

Hoe het werkt

Met een schetsplan kunt u een welstandsoordeel krijgen. U kunt een schetsplan digitaal aanvragen. Dat doet u door op bovenstaande knop 'Aanvragen' te klikken.

Nadat uw verzoek is ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Voor het behandelen hebben wij verschillende stukken nodig. Het kan zijn dat wij u om aanvullende stukken vragen. Als wij de stukken compleet hebben, kunnen wij uw plan toetsen aan de eisen van welstand. Na de toets zullen wij u het welstandsoordeel digitaal toesturen.

Hoe lang het duurt

De gemiddelde beoordelingstijd van een schetsplan is 4 weken. De behandeltijd is onder meer afhankelijk van het soort bouwwerk, de bouwlocatie, de wijze van uitwerking / indiening en / of het moment van indiening.

Wat u nodig hebt

Wat heeft u nodig om uw schetsplan te laten beoordelen?

  • Aanvraagformulier schetsplan;
  • Situatietekening (schaal 1:1000);
  • Plattegronden (schaal 1:100);
  • Gevelaanzichten (schaal 1:100);
  • Kleur en materiaal gegevens;
  • Foto’s van de plaats van het bouwwerk en de omgeving of omliggende bouwwerken;
  • Verklaring dat het bouwplan is getoetst en voldoet aan het bestemmingsplan.

Wat het kost

  1. De beoordeling van een schetsplan is € 150,-
  2. Het bij 1 genoemde bedrag wordt bij het eerste  welstandsoordeel vermeerderd met 0,25 % van de bouwkosten. Voor elk daaropvolgend welstandsoordeel worden deze kosten niet in rekening gebracht.

Voorbeeld: u wilt een huis bouwen binnen de historische kern van ’s-Heerenberg en vraagt een welstandsoordeel aan. De bouwkosten van het huis zijn € 150.000. Dan kost een schetsplan u  € 150,- + (0,25%*€ 150.000 = € 375,-) = € 525,-. Wanneer u binnen 12 maanden nadat u het welstandsoordeel heeft ontvangen een complete aanvraag omgevingsvergunning indient, worden de kosten genoemd bij punt 2 (in het voorbeeld € 375,-) verrekend met de kosten voor de aanvraag omgevingsvergunning.

Goed om te weten

Met een schetsplan weet u of uw bouwplan ten aanzien van welstand haalbaar is of niet. Als het welstandsoordeel positief is, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.

Zodra u de aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend, toetsen wij deze o.a. aan het geldende bestemmingsplan en het Bouwbesluit (bouwtechnische eisen). Ook kijken wij of er voor andere activiteiten (bijv. kappen van een boom op uw perceel) een omgevingsvergunning nodig is.

Natuurlijk mag u pas bouwen wanneer u voor al uw activiteiten op uw perceel de vereiste omgevingsvergunning heeft aangevraagd én deze aan u is verleend.