Monumentensubsidie

Algemeen

De gemeente Montferland en provincie Gelderland stellen samen geld beschikbaar voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten. Wie in de gemeente een gemeentelijk monument of een molen bezit en plannen heeft voor het onderhouden van dit gemeentelijk monument of molen, kan subsidie aanvragen.

Hoe het werkt

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente door te bellen naar bovenstaand telefoonnummer.

In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later moet worden afgewezen.

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • Onderhoudswerkzaamheden gericht op de instandhouding van het gemeentelijk monument of een maalvaardige molen die aangewezen is als rijksmonument;
  • De kosten voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek / inspectierapport;
  • De kosten van het lidmaatschap alsmede de inspectiekosten van de monumentenwacht.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u rekening houden met een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de 'Subsidieregeling Monumenten en Landschapselementen Montferland 2021' (art. 4.1.3), de hierbij behorende uitvoeringsvoorschriften en het aanvraagformulier. Meer informatie over de regeling zelf vindt u in de subsidieregeling 'stimulering herbestemming monumenten'. Al deze documenten vindt u hieronder.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Meer informatie leest u bij 'Wat u nodig hebt'.

Wat u nodig hebt

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

  • Het aanvraagformulier;
  • Een gespecificeerde begroting van de werkzaamheden, met daarop onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaal kosten per onderdeel;
  • Een inspectierapport van de Monumentenwacht of  andere onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld architect of restauratiebureau);
  • Een technische omschrijving van de werkzaamheden;
  • Foto’s van de bestaande situatie;
  • Eventuele schetsplan- en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie (schaal 1:100). 

Goed om te weten

Een eigenaar van een monument die onderhoud of restauratie wil uitvoeren zoekt een aannemer of vakman die goed werk levert en de spelregels kent. In de praktijk is het vaak niet eenvoudig om het juiste, deskundige bedrijf te vinden. De provincie Gelderland heeft daarom samen met de monumentwacht Gelderland de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde ontwikkeld. Deze regeling (register) helpt u met de keuze voor een gekwalificeerd bedrijf voor de uitvoering van de werkzaamheden aan uw monument. Meer informatie vindt u op de website van Kennis en Kunde en op de website van Monumentenwacht.

Restaureren, verduurzaming en herbestemming monument

Als u in de plaats van onderhoudswerkzaamheden een gemeentelijk monument wilt gaan restaureren, herbestemmen en/of verduurzamen, kunt u voor de financiering hiervan gebruik maken van het Gelders Monumentfonds. Via dit fonds worden hypotheken met gunstige rentevoorwaarden verstrekt aan monumenteigenaren. Deze leningen zijn bedoeld voor restauratie, herbestemming en verduurzaming van Gelderse Rijks- en gemeentelijke monumenten.

Rijksmonument

Bent u eigenaar van een rijksmonument? Voor subsidie kunt u gebruik maken van de rijksregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten. Meer informatie vindt u op de website van Cultureel Erfgoed.

Daarnaast kunt u voor de financiering van de restauratie van uw rijksmonument in aanmerking komen voor een Restauratiefonds-hypotheek. Meer informatie vindt u op de website van Restauratiefonds.

Informatie Monumentaal Wonen

Wonen in een monument brengt voordelen én spelregels met zich mee. De gids Monumentaal Wonen legt op eenvoudige wijze uit wat het betekent om eigenaar te zijn van een (rijks)monument. U krijgt antwoord op de meest gestelde vragen over aanschaf, restauratie, behoud en financiering van monumenten. Een handige wegwijzer voor iedere eigenaar van een (rijks)monument.